Streszczenie programu PiS

Posted in ■ aktualności by Maciejewski Kazimierz on 30 sierpnia 2011

Ważny dokument streszczający kluczowe punkty dość obszernego programu PiS.

      Największym wyzwaniem dla PiS na najbliższe lata jest poprawa jakości życia wszystkich polskich rodzin, zrealizowanie minimum cywilizacyjnego dla każdego. PiS mówi: warto być Polakiem i warto, aby Polacy mieli swoje nowoczesne, solidarne i bezpieczne państwo.

      W obecnej trudnej sytuacji ekonomiczno–politycznej, Polska wymaga rozsądnych, systemowych, konsekwentnych działań. PiS dostrzega szereg utrudnień w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, m.in.: deprecjonowanie Narodu, krępowanie prawdy, powstawanie uprzywilejowanych grup i koterii korzystających z monopoli i przywilejów.

      Z debaty publicznej wyrugowano rozmowy o potrzebach, krzywdach i sprawiedliwości społecznej, a zastąpiono je pustosłowiem. Religię sprowadzono do poziomu prywatnych potrzeb, które może zastąpić przeinaczana tolerancja. Powstały w ostatnich latach dwie Polski. I temu trzeba powiedzieć stop.

      Dbając o uczciwość przekazu publicznego, PiS chce odblokować prawdę o przeszłości. Również usunąć obecne zapisy o IPN, tak aby zachować swobodę badawczą.

      PiS dostrzega negatywną siłę działania systemu korporacyjnego, ograniczającego dostęp do niektórych zawodów – adwokatura, sędziowie, urzędy.

      PiS zobowiązuje się ścigać wszystkich, którzy są winni nadużyć.

      PiS pragnie państwa silnego, sprawnego, demokratycznego i praworządnego. Jest zwolennikiem systemu parlamentarno–gabinetowego, z wyraźnym podziałem kompetencji, gdzie każdy za swoje działania odpowiada. Pozycja premiera rządu w stosunku do ministrów ma być wzmocniona o prawo udzielania wytycznych co do kierunku ich działań. Premier i rząd rządzą, a Prezydent RP sprawuje rolę kontrolną, nadzorczą, doradczą, reaguje na łamanie prawa i przewodzi istotnym krajowym gremiom (np. Krajowej Radzie Sądowniczej).

      PiS proponuje ograniczenie liczby członków Sejmu do 360, a Senatu do 50, plus byli prezydenci RP, jeżeli chcą. Kandydaci do Senatu będą musieli wykazać się pięcioletnim stażem w pełnieniu funkcji publicznych, zawodowych. Izbie wyższej będzie przysługiwało prawo samorozwiązania.

      PiS przedstawia systemowo politykę działań prorozwojowych, gospodarczych. Zakłada, że w wyniku podjęcia kroków naprawczych w dłuższym okresie, kilku lat, podniesie się poziom życia i dogonimy czołówkę UE. Zapewnia pomoc małym i średnim przedsiębiorcom. Program wydobycia gazu łupkowego ma być motorem finansowego i technologicznego rozwoju.

      PiS zdecydowanie jest za wycofaniem się z paktu Euro Plus (Euro Plus to m.in.: ujednolicona polityka fiskalna, system emerytalny, zasady finansowania sfery budżetowej w krajach UE), obciążającym budżet obywateli RP i osłabiających krajowe podmioty gospodarcze.

      Akcesja do strefy euro obecnie jest nieroztropna.

      Zdecydowanego działania wymaga niespójny i niejasny system podatkowy. PiS zobowiązuje się dostosować system podatkowy do realiów obrotu towarowego.

      PiS dostrzega nadmierne opodatkowanie pracy i osób najmniej uposażonych. Doprowadzi do uproszczeń: wprowadzi jedną przejrzystą i czytelną ustawę podatkową oraz jeden podatek, a zlikwiduje obecny PIT i CIT. Do ochrony podatników powoła Rzecznika Praw Podatnika.

      Oczekiwanym i koniecznym novum będzie przyznanie obywatelom prawa wyboru formy oszczędzania emerytalnego (ZUS lub OFE).

      Zdecydowany nacisk położy na stworzenie państwa sprawnie zarządzanego, o skutecznej administracji. Struktura ta zostanie zreformowana całościowo zgodnie z zasadą: kompetencje, usprawnienia, zmniejszenie kosztów. Wprowadzony zostanie czytelny i jasny system awansu zawodowego.

      W miejsce KERM powoła Komitet Rady Ministrów ds. Rozwoju. Z połączenia Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komunikacji Elektronicznej, Regulacji Energetyki, powstanie Urząd Regulacji Gospodarczej.

      W wymiarze obecnych katastroficznych działań w sferze infrastruktury, kolejnictwa, podczas rządów PiS-u zostaną wdrożone nowe zapisy regulujące gospodarkę przestrzenną, ochronę środowiska, kwestie własnościowe, przepisy o zamówieniach publicznych, które zdecydowanie usprawnią procesy inwestycyjne i nadzorcze.
Wprowadzone zostaną zmiany w sposobach finansowania i realizacji inwestycji, co również usprawni kontrolę jakości robót i monitoring kosztów prac.

      Sprzeciw wzbudziły stawki poboru e-myta, zdecydowanie za wysokie, niszczące przewoźników. Należy z nich wyłączyć obwodnice i lokalny transport pasażerski.

      Kolejnictwo wymaga natychmiastowych działań. Opieszałość i nieudolności rządu POPSL rujnują polską gospodarkę. Zmiany będą dotyczyć inwestowania i organizacji zarządzania kolejnictwem, aby Skarb Państwa mógł przeprowadzać potrzebne zmiany.

      W ramach bezpieczeństwa energetycznego kraju szczególną uwagę PiS zwraca na wykorzystanie złóż gazu łupkowego, traktując to jako kwestię strategiczną dla państwa. Będzie to droga do uniezależnienia się od dostaw z Rosji i źródło dochodów. Należy dokonać naprawy zapisów o prawie geologicznym i górniczym, przyjętych w 2011 roku przez rząd PO-PSL. Z naruszeniem interesu państwa przyjęto tam niekorzystne warunki udzielania dzierżaw i opłat za eksploatację.

      PiS zobowiązuje się prowadzić przemyślaną politykę właścicielską w stosunku do polskich koncernów paliwowych (Orlen, Lotos) i udzielać im wsparcia. Strategiczna jest również realizacja zaniechanego planu budowy rurociągu Odessa–Brody–Płock–Gdańsk.

      Ze starannością należy zająć się energetyką i źródłami odnawialnymi i naprawić błędy PO-PSL w polityce elektrowni wiatrowych, narażających państwo na straty.

      System edukacji wymaga również reform. Alternatywą dla systemu 6+3+3, jest proponowany system 3+5+4. Wymagany jest rozwój szkolnictwa zawodowego. Należy zadbać o podwyższenie prestiżu zawodu nauczyciela. Zwiększenia nakładów wymaga nauka polska jako dział innowacyjny, technologiczny.

Pełen Program Prawa i Sprawiedliwości (pdf) do pobrania tutaj : Link
Wersja skrócona (pdf powyższego tekstu) : Link

pomniksmolensk.pl

Możliwość komentowania Streszczenie programu PiS została wyłączona

%d blogerów lubi to: