Miasto spod sowieckiej gwiazdy

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 9 lutego 2013

… a … to … Polska właśnie … (more…)

Możliwość komentowania Miasto spod sowieckiej gwiazdy została wyłączona

Mama Krzysztofa Wyszkowskiego nie żyje

Posted in ■ aktualności, Wyszkowski Krzysztof by Maciejewski Kazimierz on 9 lutego 2013

Mama Krzysztofa Wyszkowskiego – Eulalia Wyszkowska zmarła dzisiaj.
Bądźmy z Nią i z Krzysztofem w modlitwie. (more…)

Możliwość komentowania Mama Krzysztofa Wyszkowskiego nie żyje została wyłączona

Bratnia pomoc, czyli powtórka z rozrywki … ☚ ★

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 9 lutego 2013

Najpierw w dwóch lotniczych „wypadkach” wytłukli nam całą generalicję. Potem ustawowo ograniczyli nam prawo do publicznych zgromadzeń. (more…)

Możliwość komentowania Bratnia pomoc, czyli powtórka z rozrywki … ☚ ★ została wyłączona

Udział w zbrodni po zbrodni

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 9 lutego 2013

Życie w PRL toczyło się dwoma nurtami: jawnym i niejawnym. Nad jawnym czuwała partia, nad tym drugim – zorganizowane przez komunistów specsłużby. (more…)

Możliwość komentowania Udział w zbrodni po zbrodni została wyłączona

Dzie­ci ko­mu­ni­stycz­nych ka­cy­ków bry­lu­ją w III RP ★ ☚

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 9 lutego 2013

Dzie­ci i wnu­ki róż­nych zdraj­ców, by­łych so­wiec­kich szpie­gów, sta­li­now­skich opraw­ców, pe­ere­low­skich sę­dziów czy pro­ku­ra­to­rów, ko­mu­ni­stycz­nych se­kre­ta­rzy, dzia­ła­czy agen­tu­ral­nej KPP są, de­li­kat­nie mó­wiąc, nad­re­pre­zen­to­wa­ni w tak zwa­nych eli­tach po­li­tycz­nych, me­dial­nych, biz­ne­so­wych, jak rów­nież wśród pra­cow­ni­ków sze­ro­ko ro­zu­mia­ne­go wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści, or­ga­nów ści­ga­nia czy in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych. (more…)

Reklama

Możliwość komentowania Dzie­ci ko­mu­ni­stycz­nych ka­cy­ków bry­lu­ją w III RP ★ ☚ została wyłączona

Por. Jan Leonowicz „Burta”

Posted in ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 9 lutego 2013

– ubecy wystawili jego zwłoki na widok publiczny (more…)

Możliwość komentowania Por. Jan Leonowicz „Burta” została wyłączona