Krzysztof Wyszkowski: Rokita – obrońca agentury ☚ przeczytaj!

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, Wyszkowski Krzysztof by Maciejewski Kazimierz on 13 czerwca 2013

Jan Maria Rokita służył układowi postkomunistycznemu z wiernością i zaciekłością równą tej, z jaką po latach sądy ścigały jego samego.

5 czerwca 1992 r., następnego dnia po obaleniu rządu Jana Olszewskiego, zażądał od Prokuratury Generalnej („w imieniu Unii Wolnosci”) ścigania mnie za wypowiedź z 3 czerwca 1992 r. w TVP. Groziła mi nie tylko wysoka grzywna, ale i więzienie, ponieważ w tym czasie obowiązywał komunistyczny kodeks karny, ustalający surowe kary za „znieważenie najwyższych organów PRL”. Rokita twierdził, że oskarżyłem Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego o zdradę stanu, a pani prokurator oswiadczyła mi, że twierdziłem, że Mazowiecki jest agentem rosyjskim.

W śledztwie brał udział Urząd Ochrony Państwa, Centralne Laboratotorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji i prokuratury wszystkich szczebli. Przed skazaniem uchronił mnie najpierw wyjazd za granicę, a następnie zmiana prawa, w której zlikwidowano komunistyczny przepis o „lżeniu najwyższych organów władzy PRL”. W efekcie, po ośmiu latach prześladowania przez Rokitę działającego w interesie układu postkomunistycznego, proces został umorzony. Wkrótce potem zostałem pozwany przez Lecha Wałęsę…

Wpłacę datek na korzyść Rokity, ale zaznaczam, że chodzi tu o skargę człowieka, który jak mało kto zasłuzył się dla obrony interesów posowieckiej agentury w polskim życiu publicznym.

Krzysztof Wyszkowski

„Postanowienie o wszczęciu śledztwa (K. 12)

Dnia 16.10.1992 r.

Halina Urbanek-Pindor

asesor Prokuratury Rej. dla Dzieln. w W-wie Mokotów

po rozpoznaniu zawiadomienia Jana Marii Rokity

z dnia 30 czerwca 1992 r.

nr Ds.-1081/92/I

postanowił

wszcząć śledztwo w sprawie publicznego lżenia naczelnych organów państwowych

 poprzez środki masowego przekazu tj. przez telewizję Polską tj. o przestępstwo a art. 273 par 1 KK.

Uzasadnienie

W dniu 30.06.92 r. do tut. Prokuratury wpłynęło zawiadomienie posła Jana Marii Rokity dot. wypowiedzi Krzysztofa Wyszkowskiego w telewizyjnym programie „Reflex”, podczas którego lżył naczelne organy państwowe. Ponieważ z zebranych materiałów zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż zaistniało przestępstwo z art. 273par. 1 KK – należało postanowić, jak na wstępie.”

XXX

„Protokół przesłuchania świadka

Dnia 5 maja 1993 r. o godz. 13.00 przez prokurator Halina Urbanek-Pindor

Imię i nazwisko – Jan Maria Rokita

Imiona rodziców – Tadeusz, Adela

Data i miejsce urodzenia – 18.06.1950, Kraków

Zatrudnienie – Urząd Rady Ministrów W-wa ul. Al. Ujazdowsskie 50

W czerwcu 1992 r. pełniłem w klubie parlamentarnym Unia Demokratyczna funkcję w-ce przewodniczącego Klubu. W dniu 3.06.1992 r. późnym wieczorem wspólnie z kolegami z Klubu oglądaliśmy emitowany przez Telewizję Polską program „Reflex, w którym pan Wyszkowski oskarżył byłego premiera oraz przewodniczącego Unii Demokratycznej o zdradę stanu. Wspólnie z kolegami podjęta została decyzja władz Klubu Unia Demokratyczna o powiadomieniu o tym fakcie prokuratury. W tej chwili mogę powiedzieć, że głównym powodem przysłanie tej skargi do prokuratury było oskarżenie b. premiera o zdradę stanu i działanie w imieniu wrogiego wówczas Polsce państwa. Wiem, że czyn ten karany jest jeszcze w prawie polskim karnym karą śmierci. W tej chwili nie przypominam sobie treści wypowiadanych treści wypowiadanych pod adresem pana Krzysztofa Skubiszewskiego. W każdym razie jego wypowiedzi tj. Krzysztofa Wyszkowskiego – to były same inwektywy obrażające w tym czasie osoby, które wcześniej wymieniłem i sprawowane przez nich urzędy. Podejrzenie niepełnej poczytalności autora  tj. pana Wyszkowskiego wzięło po pierwsze z widocznego, uderzającego fanatycznego tonu tej wypowiedzi oraz po drugie – z oczywistej nonsensowności głoszonego oskarżenia. Dlatego sugerowałem prokuratorowi sprawdzenie poczytalności pana Wyszkowskiego co mogło mieć wówczas znaczenie szczególnie z uwagi na fakt, że pan Wyszkowski w swym czasie odgrywał jedną z zasadniczych ról w ówczesnym kierownictwie politycznym państwa. Stwierdzenie tego faktu dzisiaj, w moim odczuciu ma znaczenie drugorzędne. To wszystko, na tym protokół zakończono.

Otrzymałem, treść zgodna z moim zeznaniem – Jan Rokita.” (pisownia oryginału)

XXX

Protokół przesłuchania świadka
Z dnia 20 maja 1993 r.

Sygn. akt 1 Ds.-462/93/I

Prokurator Halina Urbanek-Pindor

Jarosław Rafał Gugała

13.04.1959 Młynary

PJO „Polskie Radio i TV” w Likwidacji

(Pisownia oryginału – K.W.)

Pracuję w PJO i obecnie jestem dyrektorem-redaktorem naczelnym Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W czerwcu 1992 r. byłem dyrektorem naczelnym I programu TV. Do moich obowiązków należało zatwierdzanie programów do emisji. Program pt. „Reflex” był przeze mnie oglądany i z uwagi na treść wypowiedzi Krzysztofa Wyszkowskiego decyzję, co do wyemitowania tego programu pozostawiłem ówczesnemu prezesowi Komitetu d/s Radia i TV p. Zbigniewowi Romaszewskiemu i jego zastępcy p. Karolowi Jakubowiczowi. Decyzja została podjęta na kilka godzin przed emisją z tym, że postanowiono poprzedzić emisję programu zapowiedzią, iż poglądy wyrażone w tym programie są przytoczone na zasadzie relata refero. W takiej postaci program został wyemitowany. W związku z tym co powiedziałem, chciałem jeszcze raz powiedzieć, że decyzja co do wyemitowania tego programu była podjęta na szczeblu prezesa Radiokomitetu.

Chciałem jeszcze dodać, że ta formułka poprzedzająca emisję programu została napisana przez ówczesnego likwidatora Komitetu D/S Radia i TV senatora Piotra Andrzejewskiego. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że w karcie „Zgłoszenie Programu” w miejscu akceptowano dnia – powinien być podpis dyrektora I Programu lub Dyrektora Biura Programowego. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto podpisał „Kartę zgłoszenia” z upoważnienia p. Ewy Szringer. To wszystko, co mogę zeznać w tej sprawie. Na tym protokół zakończono, który po osobistym odczytaniu podpisuję.

(Pod tekstem maszynowym dopisek odręczny – K.W.)

Osobiście odczytałem. Treść zgodna z moimi zeznaniami (podpis).

XXX

„Postanowienie

o zamknięciu śledztwa (k. 73)

Dnia 27 maja 1993 r. prokurator[1] Halina Urbanek-Pindor

W sprawie przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu

Podejrz. O przestępstwo a art. 273par1 KK

Postanowił zamknąć śledztwo w tej sprawie.

Uzasadnienie

Zebrane materiały dowodowe uznane zostały za wystarczające do wydania postanowienia o zamknięciu śledztwa i podjęcia decyzji merytorycznej kończącej postępowanie przygotowawcze.


[1] Po procesie awansowała do Prok. Okręgowej, gdzie umorzyła śledztwo przeciwko Leszkowi Millerowi za pieniądze KGB.”

XXX

„Prokuratura Rejonowa

dla dzielnicy

Warszawa Mokotów

Sygn. akt 1 Ds. 1081/92/I

Postanowienie o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego

Prokurator Prokuratury rejonowej dla dzielnicy Warszawa-Mokotów Barbara Staśko w sprawie 1 Ds. 1081/92/I dotyczącej skargi posła Jana M. Rokity

Postanowił

1.     Zasięgnąć opinii Centralne laboratorium Kryminalistyki Wydz. Techniki Audiowizualnej i Analiz w celu odtworzenia kasety magnetowidowej z zapisanym na niej programem „REFLEX” i przepisanie jej treści pismem maszynowym z dokładnym opisem gestów, mimiki i sposobu wysławiania oraz tła na jakim występujące osoby były pokazywane.

2.     Przekazać do ekspertyzy kasetę magnetowidową VHS E-60 Fuji – czas trwania nagrania – 15 minut.

3.     Wydać w/w instytucji – biegłemu następujące akta.

4.     Zakreślić termin do wydania opinii do dnia – niezwłocznie.

Uzasadnienie

W związku z toczącym się postępowaniem 1 Ds. 1081/92/I niezbędne jest udokumentowanie treści zapisu magnetowidowego w formie pisemnej z dokładnym opisem występujących osób, ich gestów i mimiki oraz tła, na jakim wygłaszają swoje kwestie. Mając powyższe  na uwadze postanawiam jak na wstępie.

Prokurator Barbara Staśko.”

XXX

Uzasadnienie

postanowienia o przedstawieniu zarzutu.

Warszawa, dnia 24 maja 1993 r.

1 Ds.-462/93/I

Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Warszawa-Mokotów wszczęła śledztwo przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu, podejrzanemu o to,  że : w programie pt.”Reflex” wyemitowanym w dniu 3 czerwca I992 r. w Programie I Telewizji Polskiej w Warszawie, publicznie lżył naczelne organy Rzeczypospolitej Polskiej poprzez pomawianie premiera Tadeusza Mazo­wieckiego i ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego o działalność agenturalną – to jest o przestępstwo z art 273 par. 1 KK. Zebrany w toku postępowania materiał dowodowy w postaci zeznań Jana Rokity, św. Tadeusza Mazowieckiego, św. Krzysztofa Skubiszewskiego, a także ekspertyza Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP z przeprowadzonych badań audiowizualnych kasety magnetowidowej prog­ramu ” Reflex” potwierdziły fakt popełnienia przestępstwa z art 273 par. 1 KK i dały podstawę do przedstawienia Krzysztofowi Wyszkowskiemu zarzutu, w dniu 10.12.1992r i w dniu 24.05.1993r.

Prokurator Prokuratury Rejonowej

mgr Halina Urbanek-Pindor.”

XXX

„Postanowienie

o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów

Sygn. akt 1 Ds.-462/93.I

Warszawa, dnia 24 maja 1993 r.

Prokurator Halina Urbanek-Pindor

Uwzględniając dane zebrane w sprawie przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu

Postanowił

Przedstawić Krzysztofowi Wyszkowskiemu, że

zmienić postanowienie o przedstawieniu zarzutów Krzysztofowi Wyszkowskiemu wydane w dniu 10.12.1992 r. i przedstawić temu podejrzanemu zarzut, że w programie pt. „Reflex” wyemitowanym w dniu 3 czerwca 1992 r w programie I Telewizji Polskiej w Warszawie, publicznie lżył naczelne organu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez pomawianie premiera Tadeusza Mazowieckiego i ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego o działalność agenturalną, to jest o przestępstwo z art. 273 par. 1 KK.”

Krzysztof Wyszkowski

Możliwość komentowania Krzysztof Wyszkowski: Rokita – obrońca agentury ☚ przeczytaj! została wyłączona

%d blogerów lubi to: