Protokół rozprawy z dnia 26.07.2013 r. przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu o zapłatę ☚◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ relacje, Wyszkowski Krzysztof by Maciejewski Kazimierz on 21 sierpnia 2013

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 11.00 zakończono o godz. 12.40 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Eweliną Wolańską -pełnomocnictwo w aktach sprawy (k.20). 

Protokół roprawy 26.07.2013 r.

Sygn. I C 214/13

PROTOKÓŁ

Dnia 26 lipca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa Lecha Wałęsy

przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu

o zapłatę


Posiedzenie rozpoczęto o godz. 11.00 zakończono o godz. 12.40 Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Eweliną Wolańską -pełnomocnictwo w aktach sprawy (k.20). /…/

Na pytanie Przewodniczącego:

Pełnomocnik powoda podtrzymuje pozew, precyzując przy tym żądanie pozwu oświadczając, iż wnosi o zasądzenie odsetek ustawowych.

Na pytanie Przewodniczącego:

Obecni nie składają wniosków ani oświadczeń przed informacyjnym słuchaniem powoda oraz pozwanego.

Staje powód (Lech Wałęsa) słuchany informacyjnie w trybie art. 212 kpc, podaje:

Zapadł wyrok, ja go wykonałem i sugestie w tym wyroku były, iż zachowałem się zgodnie z prawem. Doszło do emisji przeprosin i zapłacenia przeze mnie.

Na pytanie pełnomocnika pozwanego:

Jest odnośne pismo, co do wykonania tego postanowienia Sąd Rejonowego w Warszawie. Zalecenie wraz z wyrokiem zostało doręczone telewizji, jeśli coś się nie podoba to proszę się zwrócić do telewizji.

Obecni nie mają więcej pytań do powoda na tym etapie postępowania. /…/

Staje pozwany słuchany informacyjnie w trybie art. 212 kpc, podaje: Wiedziałem o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. /…/ Aktualny stan postępowania przed Sądem Apelacyjnym w tej sprawie jest taki, że wniosłem do Sądu Apelacyjnego wniosek o wznowienie postępowania, który został przyjęty. Sąd Apelacyjny przeprowadził już kilka rozpraw w tej kwestii i obecnie złożyłem nowe wnioski i dokumenty udowadniające konieczność ponownego rozpoznania sprawy, jestem pewny, że Sąd Apelacyjny je uwzględni, co będzie równoważne z unieważnieniem wyroku wydanego w 2012 roku.

Staje Lech Wałęsa lat 70, [emerytowany Prezydent RP], zam. Gdańsk, obywatelstwo polskie, nie karany za fałszywe zeznania ani oskarżenie, pouczony o obowiązku mówienia prawdy, a także o tym, że w razie potrzeby może być przesłuchany ponownie po odebraniu przyrzeczenia i po odczytaniu zeznań złożonych na dzisiejszej rozprawie- podaje:

Podtrzymuję   moje   dzisiejsze   zeznania,   gdy   byłem   słuchany informacyjnie. Apelowałbym, aby wykonywano wyroki Sądowe. Oczywiście można zakładać następne sprawy dotyczące wydanych już wyroków, ale w tej sprawie już przeprowadzono całe postępowanie, z kasacją włącznie.

Obecni nie mają pytań do powoda. /…/

W tym miejscu pełnomocnik powoda wskazuje, iż pozwany nie odpowiadał na żadne wezwania przedsądowe kierowane przez nią.

W tym miejscu pozwany oświadcza, iż ja nie reagowałem na stanowisko strony powodowej gdyż nie zgadałem się z wyrokiem, złożyłem kasację, a po tym kiedy Sąd Najwyższy nie przyjął kasacji do rozpatrzenia, złożyłem wniosek w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, który do dzisiaj tej sprawy nie rozpatrzył.

Sąd postanowił:

1.    Odroczyć rozpoznanie sprawy do dnia 11 września 2013r., godz.13.00, sala 14

2.    Pełnomocnik powoda o terminie zawiadomiona,  zobowiązana do złożenia tzw. dalszego pisma przygotowawczego, tj. powołania w

formie pisma procesowego wszelkich twierdzeń, zarzutów i wniosków, w tym wniosków dowodowych – w terminie 14 dni pod rygorem zwrotu tego pisma (art. 207 § 7 kpc) i pominięcia w przyszłości zgłoszonych przez stronę powodową twierdzeń, zarzutów i wniosków w toku dalszego postępowania (art. 207 § 3, § 5 w zw. z art. 207 § 6 kpc).

3.    Pełnomocnik pozwanego o terminie zawiadomiona, zobowiązana do złożenia tzw. dalszego pisma przygotowawczego, tj. powołania w formie pisma procesowego wszelkich twierdzeń, zarzutów i wniosków, w tym wniosków dowodowych – w terminie 14 dni pod rygorem zwrotu tego pisma (art. 207 § 7 kpc) i pominięcia w przyszłości zgłoszonych przez stronę powodową twierdzeń, zarzutów i wniosków w toku dalszego postępowania (art. 207 § 3, § 5 w zw. z art. 207 § 6 kpc).

4.    Pozwany o terminie zawiadomiony, zobowiązany do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania go w charakterze strony pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania go w charakterze strony.

5.    Akta przedłożyć pełniącemu obowiązki Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie – Wiceprezesowi Sądu Rejonowego w Sopocie SSR Piotrowi Pancer celem rozważenia zasadności zarządzenia rozpoznania sprawy w składzie 3 sędziów zawodowych ze względu na precedensowy charakter sprawy (art.47 par.4 kpc)

6.    Zwrócić się do Sądu Rejonowego dla Warszawy -Mokotowa w Warszawie o akta I Co 275/12 wskazując termin rozprawy.

7.    Zwrócić się do Sądu Okręgowego w Gdańsku z uprzejmą prośbą o przesłanie akt sprawy I ACa 1520/10 (jednocześnie wskazując sygn. akt I ACa 361/12 / sprawa ze skargi o wznowienie postępowania/) wskazując na termin rozprawy oraz zaznaczając, że akta sprawy zostaną zwrócone niezwłocznie po wykorzystaniu.

środa, 21 sierpnia 2013 10:04
Krzysztof Wyszkowski

Możliwość komentowania Protokół rozprawy z dnia 26.07.2013 r. przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu o zapłatę ☚◙◙◙ została wyłączona