✈ Nieznane zdjęcie ze Smoleńska ☚◙◙◙◙◙ przeczytaj !

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 27 października 2013

Najnowszy numer tygodnika „wSieci”, który ukaże się jutro, na okładce umieszcza niepublikowane dotąd zdjęcie premiera Donalda Tuska i Władimira Putina, które zostało wykonane tuż po tragedii w Smoleńsku.

Okładka tygodnika "wSieci"Okładka tygodnika „wSieci” fot. Onet

Na zdję­ciu widać pre­mie­ra Do­nal­da Tuska, który z za­ci­śnię­ty­mi pię­ścia­mi pa­trzy na pre­zy­den­ta Rosji Wła­di­mi­ra Pu­ti­na.

Pod zdję­ciem znaj­du­je się na­to­miast pod­pis: Pre­mier Do­nald Tusk tuż po tra­gicz­nej śmier­ci pre­zy­den­ta Lecha Ka­czyń­skie­go i pol­skiej elity. Kiedy po­zna­my praw­dę?

In­te­re­su­ją­ce jest to, że do­pie­ro po ponad trzech la­tach od wy­pad­ku tu­po­le­wa takie zdję­cie się po­ja­wia. Można zadać py­ta­nie, czy to zdję­cie jest praw­dzi­we, czy może zo­sta­ło „ob­ro­bio­ne” za po­mo­cą pro­gra­mu gra­ficz­ne­go. Jeśli na­to­miast jest praw­dzi­we, to dla­cze­go aku­rat teraz jest ono pu­bli­ko­wa­ne?

10 kwiet­nia 2010 roku o godz. 8.41 pod Smo­leń­skiem roz­bił się sa­mo­lot Tu-154M, któ­rym pol­ska de­le­ga­cja uda­wa­ła się do Ka­ty­nia na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z 70. rocz­ni­cą za­mor­do­wa­nia tam pol­skich ofi­ce­rów przez ra­dziec­kie NKWD.

W ka­ta­stro­fie, do któ­rej do­szło w po­bli­żu lot­ni­ska Smo­leńsk-Pół­noc­ny zgi­nę­ło 96 osób, w tym pre­zy­dent RP Lech Ka­czyń­ski i jego mał­żon­ka Maria. Wraz z parą pre­zy­denc­ką zgi­nę­li także mi­ni­stro­wie, par­la­men­ta­rzy­ści, sze­fo­wie cen­tral­nych urzę­dów pań­stwo­wych, do­wód­cy wszyst­kich ro­dza­jów sił zbroj­nych, a także ofi­ce­ro­wie Biura Ochro­ny Rządu i człon­ko­wie za­ło­gi tu­po­le­wa.

Okładka "wSieci"
Okładka „wSieci” fot. Onet


(PG) • wiadomosci.onet.pl
fot. onet.pl
przerwa

Dogadani?

Zdjęcie, które ujawniamy na okładce tego wydania naszego tygodnika, przeraża. Ponadto, im dłużej patrzymy na połączone wyraźną nicią porozumienia twarze Donalda Tuska i Władimira Putina, tym przerażenie jest większe. Jak to możliwe, że w kilka godzin po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego premier polskiego rządu wykonuje gest powszechnie uważany za oznakę triumfu i zadowolenia? Skąd bierze się ten pełen satysfakcji uśmiech na jego twarzy?

Ta fotografia jest ważniejsza niż wszystkie kłamliwe raporty MAK i komisji Millera. Jest ważniejsza niż wszystkie słowa wypowiedziane przez rządowych ekspertów i przedstawicieli polskich władz w obronie nieprawdy.

Ta fotografia wyraźnie potwierdza intuicję tak wielu z nas: wokół tragedii smoleńskiej toczyła się i nadal toczy nieczysta gra pomiędzy Warszawą a Moskwą. To gra, w której to, co oficjalnie widzimy, stanowi jedynie teatr cieni. To gra, która zaczęła się na długo przed Smoleńskiem.

Zdjęcie z naszej okładki stawia pytanie, na które musi paść odpowiedź. Kim są dla siebie, w kontekście tragedii, polski premier i rosyjski prezydent, wówczas premier?

Wspólnota czego ich łączy?

Jacek Karnowski, redaktor naczelny • wsieci.pl

Możliwość komentowania ✈ Nieznane zdjęcie ze Smoleńska ☚◙◙◙◙◙ przeczytaj ! została wyłączona