■■ JAK HRABIA Z HRABINĄ

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 29 grudnia 2014

Rodzice Anny Komorowskiej, trudnili się pracą w stalinowskim aparacie bezpieczeństwa. Stracili posady w 1968 roku na fali antysemickiej czystki.

komorowscy1

Teraz rodzina Komorowskich żyje jak hrabia z hrabiną.

Archiwum IPN wskazuje, że wyrzucono ich z pracy w 1968 roku. Panieńskie nazwisko matki Komorowskiej brzmi „Rojer”, dziadkowie pierwszej damy, Wolf i Estera Rojer, mieszkali w Warszawie już przed wojną.

Matka Anny Komorowskiej, Hana Rojer, straciła rodziców w czasie wojny. Mimo zmiany tożsamość na Józefa Deptuła, wywieziono ją do Niemiec. Wyzwoliła ją armia amerykańska.

Po powrocie do Polski załatwiła sobie pracę w nadzorowanym przez NKWD Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego.

Ojciec pierwszej damy, Jan Dziadzia, po ukończeniu służby wojskowej w 1946 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej.

W 1948 ubiegał się o posadę w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, którą otrzymał. Złożył  ślubowanie w IV Departamencie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w obecności Józefa Kratki, byłego członka KPP.

„Ja Dzia­dzia Jan współ­pra­cow­nik MBP zo­bo­wią­zu­ję się wier­nie słu­żyć spra­wie wol­nej, nie­pod­le­głej i de­mo­kra­tycz­nej Pol­ski. Zde­cy­do­wa­nie zwal­czać wszyst­kich wro­gów de­mo­kra­cji (…) Ślu­bu­ję uro­czy­ście stać na stra­ży wol­no­ści, nie­pod­le­gło­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa pol­skie­go, dążyć ze wszyst­kich sił do ugrun­to­wa­nia ładu spo­łecz­ne­go opar­te­go na we­wnętrz­nych, go­spo­dar­czych i po­li­tycz­nych za­sa­dach ustro­jo­wych Pol­ski Lu­do­wej i z całą sta­now­czo­ścią, nie szczę­dząc swo­ich sił, zwal­czać jego wro­gów”.

W 1954 roku rodzice Anny Komorowskiej zwrócili się z wnioskiem o zmianę nazwiska na „Dembowscy”. Tutaj już o krok od hrabiostwa Komorowskich. W 1968 roku zaczęły do MSW napływać antysemickie donosy na rodziców pierwszej damy. Zostali ostatecznie zwolnieni z pracy w Bezpiece. Od tego czasu rodowód jest coraz bardziej wybielany.

PS. Muszę Wam powiedzieć, że moje koty maja lepsze rodowody niż para prezydencka. Przynajmniej wszystko jest czarno na białym, legalne i do udowodnienia.

Źródło:http://www.fronda.pl/a/gazeta-polska-sprawdzila-kim-byli-rodzice-anny-komorowskiej,40419.html
Pobrane dnia: 09.08.2014 roku

augustynski.eu

Reklama

Możliwość komentowania ■■ JAK HRABIA Z HRABINĄ została wyłączona