■■ Rosną emerytury Kiszczaka i innych komunistów

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 3 marca 2015

Czesław Kiszczak od lat jest na wojskowej rencie inwalidzkiej. Dostaje 9 tys. zł. Teraz dojdzie jeszcze 60 zł podwyżki miesięcznie

Tylko 36 zł brut­to – takie pod­wyż­ki do­sta­nie od pań­stwa więk­szo­ści eme­ry­tów.

Ale są tacy, któ­rzy mogą li­czyć na znacz­nie wię­cej. To osoby, które mają co naj­mniej 5300 zł eme­ry­tu­ry brut­to. Ich świad­cze­nia wzro­sną nawet o 50-60 zł mie­sięcz­nie!

Tylko kto w Pol­sce na sta­rość może ma takie pie­nią­dze? M.​in. byli ko­mu­ni­stycz­ni funk­cjo­na­riu­sze. I to oni w tym roku na wa­lo­ry­za­cji zy­ska­ją naj­wię­cej.

Byli funk­cjo­na­riu­sze SB, WRON czy MSW – mimo ob­niż­ki świad­czeń kilka lat temu – i dziś do­sta­ją od pań­stwa nawet po kilka ty­się­cy zło­tych mie­sięcz­nie.

Np. eme­ry­tu­ra ge­ne­ra­ła Wła­dy­sła­wa Cia­sto­nia (91 l.), by­łe­go wi­ce­sze­fa MSW w PRL to ok. 8000 zł! Od marca do­sta­nie pod­wyż­kę – 55 zł. O tyle wzro­śnie też świad­cze­nie gen. Jó­ze­fa Sa­si­na (81 l.), by­łe­go funk­cjo­na­riu­sza SB. Cze­sław Kisz­czak (90 l.), były szef MSW – dziś do­sta­je ok. 9 tys. zł woj­sko­wej renty in­wa­lidz­kiej – może z kolei li­czyć na 60 zł mie­sięcz­nie wię­cej! I po­my­śleć, że ich ofia­rom, które dziś mają eme­ry­tu­ry wręcz gło­do­we, pań­stwo do­ło­ży co naj­wy­żej 36 zł mie­sięcz­nie! Gdzie tu spra­wie­dli­wość?!

Jesz­cze wię­cej obu­rze­nia wzbu­dza fakt, że de­cy­zją mar­szał­ka Sejmu Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go (52 l.) pro­jekt usta­wy usta­wy So­li­dar­nej Pol­ski – który prze­wi­dy­wał ko­lej­ne ob­cię­cie eme­ry­tur by­łych funk­cjo­na­riu­szy SB i WRON do ok. 1,5 tys. zł – kilka ty­go­dni temu wy­lą­do­wał w koszu! Powód? Ja­ro­sła­wo­wi Żacz­ko­wi (48 l.), jed­ne­mu z po­słów pod­pi­sa­nych pod pro­jek­tem, wy­gasł man­dat, bo poseł po wy­bo­rach tra­fił do sa­mo­rzą­du. I tym samym pro­jekt stra­cił po­par­cie wy­ma­ga­nej licz­by par­la­men­ta­rzy­stów.

Zresz­tą Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska i rząd już wcze­śniej nie ukry­wa­ły, że mają scep­tycz­ny sto­su­nek do po­my­słu, by ciąć eme­ry­tu­ry by­łych funk­cjo­na­riu­szy. „Byli funk­cjo­na­riu­sze bez­pie­czeń­stwa pań­stwa mie­li­by ob­ni­żo­ną eme­ry­tu­rę za całą swoją służ­bę, nawet jeśli w or­ga­nach bez­pie­czeń­stwa pań­stwa słu­ży­li bar­dzo krót­ko” – tak brzmia­ło uza­sad­nie­nie do rzą­do­wej opi­nii na temat tego pro­jek­tu.

Szko­da, że rząd aż tak nie broni eme­ry­tur zwy­kłych Po­la­ków. I wma­wia, że pod­wyż­ka o 36 zł mie­sięcz­nie – czyli ok. 1 zł dzien­nie, jest dla nich ko­rzyst­na!

PAP, fakt.pl

Możliwość komentowania ■■ Rosną emerytury Kiszczaka i innych komunistów została wyłączona

%d blogerów lubi to: