■■ List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej i Osobach Represjonowanych z Powodów Politycznych

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ listy, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 25 Maj 2016

Radom 23.05.2016 r.

List otwarty

Szanowni Marszałkowie Sejmu i Senatu

Według informacji w środkach masowego przekazu, grupa Senatorów wniosła projekt zmian do ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej i Osobach Represjonowanych z Powodów Politycznych. Jednak czytanie tego projektu, jak się dowiedzieliśmy, właśnie zdięto z porządku obrad Senatu i przełożono na 8 czerwca br. Tak, jak twierdziliśmy podczas prac nad samą ustawą, jej treść jest piętnem i hańbą poprzedniej ekipy rządzącej. Niżej podpisani przedstawiciele środowisk represjonowanych, od samego początku zwracaliśmy uwagę na nadmierną ostrożność i brak wdzięczności dla bohaterów tamtych lat w sytuacji, kiedy jednocześnie państwo polskie dziesiątkom tysięcy komunistycznych oprawców nieprzerwanie wypłaca ponad miliard złotych rocznie na sowite emerytury za ich zdradziecką antypolską działalność. Z wielkim bólem i przykrością widzimy, jak nasi oprawcy śmieją się nam w twarz.

Obecna propozycja nowelizacji ustawy, choć zwraca uwagę na niektóre bardzo złe jej zapisy i jest krokiem w dobrym kierunku, daleko jednak odbiega od oczekiwań naszych projektów. Dlatego w imieniu środowisk weteranów opozycji antykomunistycznej uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszego projektu złożonego w Senacie w 2014 roku i podjęcie z nami współdziałania w celu niezwłocznego przystąpienia do pracy nad zasadniczą zmianą Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 693) o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z Powodów Politycznych, która obowiązuje od dnia 31.08.2015 r., albowiem ustawa ta w swej obecnej treści nie spełnia oczekiwań i obraża godność ludzi, którzy w walce o wolną Polskę z komunistyczną dyktaturą PRL, poświęcili całe dobro własne i swoich rodzin.

Środowiska weteranów opozycji antykomunistycznej pozostają w dalszym ciągu poza godną opieką ze strony państwa, a nawet odmiennie od kombatantów militarnych, nie mają dostępu do wynikającego z dotyczącej ich ustawy świadczenia finansowego, ponieważ uniemożliwia to wprowadzone do ustawy skandalicznie niskie kryterium dochodowe, aby o świadczenie móc się ubiegać. Niestety, nasze środowiska w wyniku doznanych represji, to ludzie również częściej i bardziej niż inni schorowani i brak pewnych rozwiązań w obecnej ustawie, skazuje ich na niemożność uzyskania wcześniejszej i bardziej skutecznej pomocy medycznej, a w wyniku tego skazuje ich na dalsze cierpienia i przedwczesną śmierć tylko dlatego, że kochali Polskę i poświęcili wszystko na drodze do jej wolności i suwerenności.

Z zabezpieczonej w 2015 r. kwoty 25 milionów zł., osobom ubiegającym się o świadczenia, do 31 grudnia 2015 r. wypłacono zaledwie kilkaset tysięcy zł., łącznie na świadczenia miesięczne i na pomoc jednorazową. W tym roku, 2016, z zabezpieczonej sumy 50 mln zł. osobom ubiegającym się wydano dotąd również jedynie kwotę kilkuset tysięcy zł. Mamy już prawie półrocze i sądzić należy, że podobnie będzie w drugim półroczu. W ten sposób ok. 49 mln zł. nigdy nie trafi w tym roku do wielu zasłużonych bohaterów walki o wolną Polskę. Taki skandal przewidywaliśmy, ale poprzednie władze nas nie słuchały. Liczymy na zrozumienie ze strony nowych władz Rzeczypospolitej, które podkreślają na każdym kroku znaczenie naszej walki z reżimem komunistycznym, i prosimy o podjęcie zdecydowanych działań dla dobra tych, którzy naprawdę na nie zasługują.

W związku z powyższym proponujemy w trybie natychmiastowym nowelizację;

Art.10.3 podpunkt 1 i 2 – zmienia się określoną kwotę na „średnią krajową”.
a następnie:
Art.9.1 winien mieć brzmienie – „Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 400 zł miesięcznie”.
Jednocześnie z tego artykułu wykreśla się punkt 1, 2, 4, 5, 6, 7.
Art.12. winien mieć brzmienie – „osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do opieki lekarskiej, szpitalnej, zabiegowej, sanatoryjnej, środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu opieki społecznej”.
Art.13. winien mieć brzmienie – „samorząd terytorialny udziela pomocy osobom uprawnionym w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, zdrowotnych, kulturalnych i oświatowych”.
Art.15.1 i 3 zmienia się z – zarządów wojewódzkich na „wojewodów”.

Mamy nadzieję, że tych kilka tylko poprawek do już istniejącej ustawy, w trybie natychmiastowym, znajdzie zrozumienie wśród senatorów i posłów, którzy podkreślają znaczenie opozycji antykomunistycznej na drodze do niepodległości i suwerenności kraju.

Andrzej Sobieraj, Andrzej Rozpłochowski
Autorzy Obywatelskiego Projektu Ustawy z 2013 r.
jednocześnie przedstawiciele
Grupy Roboczej Weteranów Opozycji Antykomunistycznej

Rozplochowski Sobieraj
fot. internet – Andrzej Rozplochowski i Andrzej Sobieraj

Możliwość komentowania ■■ List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej i Osobach Represjonowanych z Powodów Politycznych została wyłączona