■■ Mafia w państwie, państwo w mafii? ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 24 lutego 2017

W obliczu szokujących twierdzeń b. agenta specjalnego CBA, tylko wznowienie śledztwa i jego wręcz modelowe przeprowadzenie może przywrócić nadzieję na skuteczne zerwanie z siecią nielegalnych powiązań niektórych sędziów i niektórych prokuratorów, jak również przywrócić wiarę w to, że Polska może być faktycznym, demokratycznym państwem prawnym, nie zaś organizmem państwowym, w którym prym wiodą reguły o stricte mafijnym charakterze…

Dlatego też, formalna reakcja Prokuratora Generalnego RP (i Ministra Koordynatora ds. służb specjalnych) będzie miała fundamentalne znczenie dla realnych losów „dobrej zmiany” w wymiarze sprawiedliwości w Polsce.

Niniejsza aferalna sprawa jest ważna z jeszcze jednego powodu. Otóż, jej ostateczne rozstrzygnięcie będzie jasną wskazówką na przyszłość dla kolejnych, ewentualnych śmiałków, którzy – mimo wszystko – chcieliby się zachować „jak trzeba”. Ewewntualna bierność i tolerancja dla ewidentnego bezprawia, skutkująca bezkarnością „grubych ryb”, radykalnie ograniczy liczbę magagerów gotowych do „postawienia się” (w interesie społecznym) UKŁADowi (i jego ludziom). A to już – bez cienia przesady – nie jest błaha sprawa dla Polski i Polaków…

„Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny RP

W nawiązaniu do mojego Wniosku o podjęcie na nowo – w trybie art. 327 k.p.k. – uprzednio nieudolnie pozorowanego – przez prok. Grzegorza Jaremko – śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. VI Ds 204/12 m.in. w sprawie korupcji (art. 228 k.k. w s z y s t k i c h sędziów, w tym SSN Małgorzaty Gersdorf, obecnej Pierwszej Prezes SN, w trakcie procesu z mojego powództwa przeciwko AEGON PTE S.A. o odszkodowanie deliktowe o charakterze lucrum cessans, określanego już w jego trakcie przez r.pr. Marcina Woronieckiego mianem pozorowanego, korupcyjnie ustawionego „wała sądowego”, opisanego przeze mnie na moim blogu; vide: http://trustandcontrol.salon24.pl/713880,pawel-wojtunik-klamie-co-na-to-min-m-kaminski-i-pg-zb-ziobro oświadczam co następuje:

1. W dniu 16.12.2016 r. o godz. 19:07 zadzwonił do mnie (tel. … … …) Artur Moryc (tel. … … …), obecnie emerytowany agent specjalny CBA, .

2. Od 2012 r., tj. od wymiany sms-ów (zacytowanych w mojej notce: http://trustandcontrol.salon24.pl/673755,szokujace-sms-y-agenta-specjalnego-cba-za-czasow-pawla-wojtunika) z A.Morycem, ówczesnym agentem specjalnym CBA, nie miałem żadnych kontaktów.

3. W trakcie rozmowy telefonicznej trwającej ok. 1,5 h, A.Moryc poinformował mnie, że chciałby się ze mną pilnie (tj. jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia) spotkać, przy czym na pytanie o powód spotkania stwierdził enigmatycznie, że to nie jest rozmowa na telefon…

4. Odpowiedziałem, że przed Świętami nie będę miał czasu na odbycie zaproponowanego spotkania i stwierdziłem, że może po Nowym Roku. Wobec powyższego, A.Moryc zadeklarował, że będzie się ze mną kontaktował.

5. W toku rozmowy A.Moryc poinformował mnie m.in., iż:

a) CBA w czasie, gdy kierował nim Paweł Wojtunik, de facto c e l o w o i świadomie zaniechało swoich obowiązków ustawowych w zakresie ścigania przestępstw korupcji (tak jak to miało miejsce w sprawie, o której zawiadomiłem CBA we wrześniu 2011 r. – co skutkowało odmową wszczęcia śledztwa o sygn. VI Ds 273/11 przez prok. Katarzynę Kaźmierczak z Prokuratury Okręgowej w Warszawie), a niekiedy działania CBA sprowadzały się wręcz do ochrony wpływowych łapówkarzy przed poniesieniem odpowiedzialności karnej, tj. tzw. „neutralizowania”.

b) moje zawiadomienie o zasadnym podejrzeniu korupcji (we wrześniu 2011 r.) było wiarygodne, także z tego względu, iż Wojciech Kostrzewa, ówcześnie wskazywany przeze mnie jako jedna z osób, którą zasadnie podejrzewałem o „ustawienie” wspomnianego procesu – „wała sądowego”, m.in.ze względu na fakty opisane przeze mnie w mojej notce blogerskiej: http://trustandcontrol.salon24.pl/606093,poczet-swietych-krow-iii-rp-przewodniczacy-rn-tvn-s-a był znany A.Morycowi z akt postępowań karnych w sprawie tzw. mafii pruszkowskiej

c) od kolegów policjantów z Łodzi może się dowiedzieć o dane personalne „płatnego mordercy z Łodzi”, który był bezpośrednim zleceniodawcą Sylwestra Wejmana, który ówcześnie, tj. w 2003 r. przekazał mi groźby pozbawienia mnie życia ze względu na „niezadowolenie Wojciecha Kostrzewy” wobec moich bezspornie zgodnych z prawem działań, tj. dochodzenia w sądzie mojego wynagrodzenia od PTE Skarbiec – Emerytura S.A. oraz rzetelnego wypełniania obowiązków Członka Rady Nadzorczej notowanej na GPW spółki Pozmeat S.A. (http://www.rp.pl/artykul/93568-Prokuratorzy-znow-wezma-pod-lupe-Pozmeat.html#ap-2)

d) A.Moryc poinformował mnie, iż Wojciech Kostrzewa, b. Prezes BRE Bank S.A.i b. Przewodniczący Rady Nadzorczej PTE Skarbiec – Emerytura S.A., tj. poprzednika prawnego AEGON PTE S.A. (którego byłem Wiceprezesem), obecny Prezes ITI Holdings i Członek Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, ze względu na swoją pozycję w biznesie i znajomości w świecie przestępczym, dysponuje realnymi możliwościami zlecania zabójstw – jak się wyraził – „killerom”.

e) A.Moryc pytał mnie czy r.pr. Marcin Woroniecki był przesłuchiwany w śledztwie o sygn. VI Ds 204/12, w związku z czym wyjaśniłem w jaki podejrzany i ewidentnie sprzeczny z prawem sposób prok. G.Jaremko „ukręcił łeb” sprawie, zupełnie lekceważąc porażającą treść dokonanego przeze mnie szokującego nagrania z mojej rozmowy z r.pr. M.Woronieckim, wyrażając zdziwienie, że żadnych konsekwencji nie ponieśli sędziowie, którym zarzucał korupcyjne orzekanie, ani też żadnych konsekwencji (dyscyplinarnych czy karnych) nie poniósł r.pr. M.Woroniecki, który poinformował mnie nie tylko o przestępczym sposobie, w jaki zostanę pozbawiony należnego mi odszkodowania, ale także o korupcyjnym tle procesu, jak i wysokości taryfikatora korupcyjnego, mającego obowiązywać w warszawskich sądach. Nadmieniam, iż drugi mój pełnomocnik, r.pr. Marcin Majdan, ze względu na rażącą skalę PRYMITYWNIE przestępczych „uzasadnień” wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. XXI P 118/10, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. III APa 14/11 i Postanowienia SSN M.Gersdorf o sygn. II PK 26/12 twierdził, że najprawdopodobniej wartość łapówek dla SSO, SSA i SSN M.Gersdorf przekroczyła wartość dochodzonego odszkodowania….

f) poinformował mnie, iż w CBA zaginęła notatka służbowa, jaką sporządził dla ówczesnego szefa CBA, P.Wojtunika w związku z tym, iż uważał, że CBA powinno skorzystać z ustawowych metod operacyjnych, gdyż sędziowie byli ówcześnie tak pewni swojej bezkarności, iż mogli nie dołożyć minimum starań w celu ukrycia korupcyjnego charakteru ich orzekania.

6. Jako przyczynę kontaktu telefonicznego ze mną (oprócz zaproponowania pilnego spotkania ze mną), A.Moryc wskazał „potrzebę otrzymania wsparcia psychicznego” ode mnie ze względu na jego bezzasadne oskarżenie, za którym miał stać m.in. inny b. funkcjonariusz CBA, tj. Robert Nakielny.

7. Nadmieniam, iż ówczesny agent specjalny, Artur Moryc starał się należycie wypełniać swoje obowiązki służbowe w sprawie, o której zawiadomiłem CBA we wrześniu 2011 r. (w przeciwieństwie m.in. do R.Nakielnego).

Powyższe informacje przekazane mi w dniu 16.12.2016 r. przez A.Moryca, byłego agenta specjalnego CBA wymagają poinformowania o nich Prokuratora Generalnego RP i Ministra Koordynatora ds. służb specjalnych oraz stanowią k o l e j n y argument przemawiający za uwzględnieniem mojego Wniosku o podjęcie na nowo, uprzednio, przedwcześnie i zupełnie bezzasadnie umorzonego śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. VI Ds 204/12, m.in. w celu ponownego przesłuchania Artura Moryca na okoliczność dotychczas nieujawnionych w w/w śledztwie, a znanych mu faktów, mających znaczenie dla przedmiotowego śledztwa.

Ryszard Jach
pokrzywdzony

Do wiadomości:
Pan Mariusz Kamiński, Minister Koordynator ds. służb specjalnych
Prok. Andrzej Szeliga, Prokurator Regionalny w Warszawie
Pan Michał Woś, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego RP”

PS
Obecny stopień „zreformowania” prokuratury wiarygodnie charakteryzuje m.in. fakt, iż prok. Sławomir Szeleszczyk z Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej, „Informację dla Pierwszej Prezes SN”; vide: http://trustandcontrol.salon24.pl/739380,informacja-dla-pierwszej-prezes-sn, przesłaną do wiadomości Prokuratora Generalnego … świadomie ukrył przed Zb.Ziobro i pozostawił bez dalszego biegu…, a nominowany przez Zb.Ziobro, nowy Prokurator Regionalny w Warszawie, Andrzej Szeliga (mający być filarem tzw. komisji weryfikacyjnej), już 27.12.2016 r. uznał, że poniższe pismo r z e k o m o nie zawiera ż a d n y c h (sic!) nowych okoliczności, uzasadniających podjęcie sledztwa o sygn. VI Ds 204/12 na nowo… Czyżby zatem prok. A.Szeliga już wcześniej posiadał szokującą wiedzę, ujawnioną mi w dniu 16.12.2016 r.? Jeśli tak, to jakie czynności służbowe podjął w związku z nią?

PPS
Ewentualne zanechania, m.in. w zakresie koniecznego podjjęcia na nowo śledztwa o sygn. VI Ds 204/12, z wszelkimi tego konsekwencjami, będą spadać na barki Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz skutkować zasadnym uznaniem, że już ponad rok temu – niestety – rację miał Andrzej Roznek, b. poseł Ruch Palikota; vide: twieet A.Rozenka z listopada 2015 r…

PPS
Czytelników zainteresowanych innymi, głośnymi dokonaniami W.Kostrzewy proponuję np. lekturę nastepujących materiałów:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,9932,title,Jak-Roman-Kluska-budowal-ITI,…
http://trustandcontrol.salon24.pl/707715,wielkie-halo-czyli-specbankier-kostrzewa-z-iti-wychodzi-z-cienia

trustandcontrol.salon24.pl

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ Mafia w państwie, państwo w mafii? ■■ została wyłączona