dokumenty

Jedynie prawda jest ciekawa…” – Józef Mackiewicz (1902 – 1985)

Lech Wałęsa zaginione Dokumenty
TW „Bolek” ujawnione dokumentybolek_kwitCios Prezesa – Ludzie z otoczenia Wałęsy nietykalni?
Zobacz, co TV bała się wyemitować.


Fragmenty programu polonijnej telewizji POLVISION w Chicago. Ta debata telewizyjna miała miejsce w Chicago w maju 1996 roku po serii demonstracji Polonii przeciw Wałęsie w Chicago. Wałęsa musiał chyłkiem i tylnymi drzwiami wchodzić do budynków, gdzie w gronie zamkniętym odbywały się spotkania z nim w Chicago. Z Lechem Wałęsą dyskutowali: Marek Ciesielczyk (ówczesny radny z Tarnowa, który odwiedził wówczas USA), Józef Broniszewski b.działacz Solidarności rolników, Jerzy Banasiak polonijny działacz KPA oraz ROP, Andrzej Czuma -wówczas dziennikarz polonijny, późniejszy poseł PO i Minister Sprawiedliwości oraz prowadzący Andrzej Wal – wówczas dziennikarz telewizji POLVISION. Dzisiaj niektórzy (zwłaszcza w Chicago) udają, że zapomnieli o tej debacie. Dr Ciesielczyk po powrocie do kraju był szykanowany w Tarnowie. Rada Miejska – głównie głosami UD i SLD – podjęła uchwałę, potępiającą go za wypowiedzi w Chicago na temat Wałęsy, choć nie zapoznała się z nagraniem audycji, przywiezionym do Polski przez Ciesielczyka.

* * *

* * *

.

.D o k u m e n t y   B e z p r a w i a

.

KONFIDENCI

z archiwów Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

Dodatek nadzwyczajny do dziennika GŁOS 14 II – 16 II 1997 Nr 3

W ostatni czwartek, po tygodniowej zwłoce, opublikowano projekt ustawy uchwalonej przez komisję pod przewodnictwem posła Pęka. W opinii potocznej komisja ta miała zajmować się przygotowaniem ustawy lustracyjnej. W istocie jej projekt, ma na celu uniemożliwienie lustracji i co więcej, wprowadzenie na nowo cenzury uniemożliwiajacej podawanie informacji o agenturalnej przeszłości ludzi aspirujacych do najwyższych urzędów Rzeczpospolitej. Przesądza o tym art. 31 p. 3. i 4. projektu ustawy, nakładający kary więzienia, – nawet do 10 lat – za publikowanie informacji o agenturze.

Oznacza to, że ustawa przygotowana przez p. Pęka, Lityńskiego i innych koncentruje się na ochronie dobrego imienia donosicieli, zamiast chronić interes państwa, i obywateli. Należy się spodziewać, że komunistyczny sejm uchwali tę ustawę a UOP i policja, gdzie wciąż dominują pracownicy b. SB z radością zaczną wsadzać do więzienia wszystkich, którzy ośmielą się przypominać zbrodniczą przeszlość dzisiejszych dygnitarzy.

Tak to zabezpieczają się byli komuniści i ich sojusznicy w przeddzień wejścia Polski do NATO i uwolnienia się od gorsetu sowieckich zakazów i nakazów.

Póki więc jeszcze ustawy tej nie uchwalono, publikujemy dane zawarte w tzw. „liście Macierewicza” i tzw. „liście Milczanowskiego”.

Obie te nazwy są oczywiście umowne.

Ta pierwsza jest w istocie listą powstałą na zadanie uchwały sejmu z 28 maja 1992 r. Minister Antoni Macierewicz był jej wykonawcą i po dostarczeniu przezeń pierwszej partii nazwisk został wraz z całym rządem odwołany przez koalicję strachu składajacą się z SLD-UW i PSL przy wsparciu Lecha Wałęsy.

Na liście tej znalezli się tylko ci ówczesni dostojnicy, którzy odnotowani byli z całkowitą pewnością w archiwach MSW jako tajni współpracownicy Urzędu Bezpieczeństwa lub Służby Bezpieczeństwa.

Inaczej wygląda sprawa z tzw. „listą Milczanowskiego”. O jej istnieniu wiedzieli tylko zaufani ludzie spośród polityków, „okrągłego stołu”, którym dane te pokazywał Milczanowski.

Lista powstała latem i jesienią 1991 r. i obejmowała wszystkich kandydatów w ówczesnych wyborach sejmowych. Ani oni, ani ich partie nie wiedzieli, że taka lustracja jest dokonywana, i że dane te są wykorzystywane także w wewnętrznych rozgrywkach. Ówczesny premier J. K. Bielecki, oraz ówczesny minister spraw wewnętrznych Majewski, odcięli się od Milczanowskiego twierdząc, że nigdy nie wydawali polecenia stworzenia takiej listy, ani też nic nie wiedzieli o tej inicjatywie Milczanowskiego. Listę znaleźli dopiero pracownicy ministra Macierewicza podczas przygotowań do lustracji w 1992 r.

Sam Milczanowski początkowo się do niej nie przyznawał. Na liście tej oprócz agentów znaleźli się także kandydaci na tajnych współpracowników,, co oznacza, że mogli to być także ludzie nieświadomi zamiarów SB wobec siebie. Tych danych w materiałach podanych poniżej nie przedrukowujemy ograniczając się tylko do informacji całkowicie pewnych – czyli do danych o tajnych współpracownikach. Na koniec zwróćmy uwagę, że zarówno Milczanowski jak i jego zwolennicy tak z Unii Wolności jak i spośród przyjaciół Lecha Wałęsy, wielokrotnie poddawali w wątpliwość wartość danych ujawnionych przez Macierewicza.

Tymczasem po porównaniu tych list okazuje się, że 90% nazwisk przekazanych przez Macierewicza znajduje się także na liście Milczanowskiego. Różnica zaś wynika stąd, że Macierewicz potrafił zmusić pracowników wywiadu do przekazania danych z ich archiwów, tak więc na jego liście znaleźli się także donosiciele z wywiadu. Podkreślmy, że nie chodzi tu o obywateli innych krajów pracujących dla wywiadu PRL, lecz o tajnych współpracowników wywiadu związanego z sowietami, którymi byli tylko polscy obywatele zajmujący obecnie wysokie stanowiska.

Dziś jak się wydaje nie ma już wątpliwości, jak wielkie szkody wyrządzają Polsce pracownicy i współpracownicy UB i SB zajmujący wysokie stanowiska w polskiej gospodarce i polityce. A mimo to wciąż decydują oni o losach polskich banków, urzędów i rozstrzygnięć sejmowych. Publikujemy więc znane listy tych, którzy w archiwach MSW figurują jako agenci, by wkrótce, dokonując wyborów, wyborcy wiedzieli kto jest kim.

Objaśnienia pojęć występujących w „liście”:

Tajny współpracownik (TW) – najwyższa kategoria całkowicie świadoma współpracy z SB.

Kontakt Operacyjny (KO) – niższa od TW kategoria współpracownika tajnych służb PRL.
Była to współpraca nie zawsze świadoma

Lokal kontaktowy (LK) – lokal konspiracyjny SB do spotkań z agenturą

Sprawa obiektowa – sprawa operacyjna zakładana przy rozpracowywaniu określonych organizacji lub środowisk (czyli obiektów).

PG – pion gospodarczy MO.

Figurant – osoba występująca w sprawie prowadzonej przez SB, albo osoba, którą zainteresowało się SB.

za: Dodatek nadzwyczajny do dziennika GŁOS 14 II – 16 II 1997

.

* * *

„Lista Maciarewicza” ROK 1992

.

Dnia 4 czerwca 1992 r. minister spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz przesłał prezydentowi, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu, I prezesowi Sądu Najwyższego i prezesowi Trybunału Konstytucyjnego dokument zawierający dane dotyczące dwóch czołowych reprezentantów państwa:

LECH WAŁĘSA (Prezydent RP, TW „Bolek”)
Figuruje w KW MO Gdańsk oraz w kartotece informacyjnej wydz. II BEiA UOP i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 29.Xll.70 r. pod numerem 12535 przez wydz. III KW I MO Gdańsk. Akta archiwalne zachowane. 19 czerwca 1976 roku zaprzestano kontaktów z powodu niechęci „Bolka” do współpracy. TW „Bolek” od 1970 do 76r. przekazywał SB informacje dotyczące destrukcyjnej działalności niektórych pracowników stoczni. W styczniu 71 poinformował m.in. o tym, że jego koledzy z wydziału W-4: Jasiński, Kontor i Popielawski szykują akcję strajkową. W innym raporcie prosił, by SB wzięła go na przesłuchanie, co pozwoliłoby mu uwiarygodnić się przed kolegami.

Za przekazane informacje „Bolek” był wynagradzany na łączną sumę 13.100 zł. W czasie prezydenckiej kampanii – przed wynikami I tury – (gdy w szefem UOP był Antoni Milczanowski) dokonano ekspertyzy zgodności pisma Lecha Wałęsy z raportami podpisanymi przez TW „Bolek”. Centralne Laboratorium Kryminalistyki, które wykonywało ekspertyzę, uchyliło się od wydania jednoznacznej opinii, ponieważ dostarczono mu jedynie kserokopie raportów, a nie oryginały. Wśród dokumentów związanych z Lechem Wałęsą znajduje się notatka służbowa z 1992 r. podpisana przez dyrektora Zarządu Kontrwywiadu UOP Konstantego Miodowicza. Podajemy jej treść:

„1. Podług kpt. xxx (pracownika merytorycznego byłego przedstawicielstwa KGB) oraz mjra yyy (rezydenta warszawskiej KGB), służba, którą reprezentują jest w posiadaniu materiałów świadczących o fakcie współpracy Lecha Wałęsy Z b. SB, MSW i PRL. Zdaniem mjra yyy, grafolodzy nie mieliby trudności z potwierdzeniem ich autentyczności.

2. Informacje agenturalne uzyskane w ostatniej dekadzie, w okolicznościach czyniących mało prawdopodobną tezę, iż stanowiły element zaplanowanych działań o charakterze inspirująco-dezinformującym.”

WIESŁAW CHRZANOWSKI (ZChN, Marszałek Sejmu RP, TW „Zuwak”, TW „Spółdzielca”) Figuruje w księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP oraz w kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany najpierw w UBP Warszawa, następnie 13.03.74 pod nr 4976 przez wydz. III KWMO Warszawa oraz 11.06.86 pod nr 74495 przez wydz. IX Dept. I Warszawa. Nr arch. 1610/1; nr arch. 10530/1, data archiwizacji 8.11.89, nr mikrofilmu 22911/1. Miejsce złożenia akt wydz. III BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 22.06.76.

Tego samego dnia minister Macierewicz przesłał do Sejmu dokument zawierający dane dotyczące 64 ministrów, członków parlamentu i wysokich urzędników Kancelarii Prezydenta:

POSŁOWIE :

BENTKOWSKI ALEKSANDER Imię ojca: Franciszek, ur. 41-02-14 Stanisławów Ukraina, poseł, partia: PSL kategoria: 1. TW kryptonim: Arnold, kryptonim: Kamil, figuruje w: – księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP, – księdze inwentarzowej WUSW Rzeszów nr 1 – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 11861 77-04-29 Wydz. II WUSW Rzeszów, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 24248/I 91-10-31 24248/1 1. BEiA UOP Warszawa Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę.

BONI MICHAŁ JAN Imię ojca: Władysław, ur. 54-06-10 Poznań, poseł , partia: KLD kategoria: 1. TW-k kryptonim:Znak, 2. TW, kryptonim: Znak, figuruje w: nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 55946 88-02-15 Wydz.III-2 SUSW Warszawa 2. 54946 88-11-29 Wydz.III-2 Warszawa Adnotacja: materiały zniszczono dn. 90-01-00 Dotychczas nie odnalezione. data zaprzestania kontaktów: 1. 90-01-05

BORAL MAREK TADEUSZ Imię ojca: Antoni, poseł, Klub SLD czł. kategoria: TW kryptonim: Klementyna, figuruje w: – księdze inwentarzowej WEiA Del. UOP Łódź – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA UOP nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 2272 75-07-11 Wydz. III KWMO Piotrków Trybunalski nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1.72/I 76-04-15 72/1 1. WEiA Del. UOP w Łodzi Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. osobę,.data zaprzestania kontaktów: 1. 76-04-15

BRYŁKA GEORG ROCHUS Imię ojca: Anton, ur. 29-07-24 Dobrodzień, poseł, partia PKMnN kategoria: 1. TW Kryptonim: Feliks, figuruje w: – księdze inwentarzowej, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. CZ-464 75-07-09 Pion II RUSW Lubliniec nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-3638 86-11-27 1. WEIA Del. UOP w Katowicach Akta archiwalne zachowane data zaprzestania kontaktów: 1. 86-11-17

BŁASZCZEĆ JÓZEF STANISŁAW Imię ojca: Józef, ur. 47-06-19 Kobylniki, poseł, partia ZChN kategoria 1. TW kryptonim: Józef, figuruje w: – księdze inwentarzowej nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1.2652 78-05-15 Wydz.III-A Częstochowa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-1495 -27 232/1 1. WEiA Del. UOP w Katowicach Akta zaprzestania kontaktów 1. 80-07-21

CIMOSZEWICZ WŁODZIMIERZ Imię ojca: Marian, ur. 50-09-13 Warszawa, poseł, klub: SLD kategoria 1. KO/DI kryptonim: Carex, figuruje w: – archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 13613 80-09-25 Wydz. II DEP.I Warszawa nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. J-8938 84-08-24 1. AZW UOP

CINAL JÓZEF Imię ojca: Konstanty, ur. 36-10-11 Wieprz, poseł, partia: PSL czł. Zarz. kryptonim: Józef Polak, figuruje w: – księdze inwentarzowej, – kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 5739 82-01-21 Wydz. IV Bielsko-Biała, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-3430 84-07-09 1. W C WUSW w Bielsku-Białej Adnotacja materia ły zniszczono dnia 89-12-01, dotychczas nie odnaleziono, data zaprzestania kontanktów: 1. 84-07-09

CZYKWIN EUGENIUSZ Imię ojca: Grzegorz, ur. 49-9-12 Orla, poseł, partia: bezp. stanowisko: v-ce przewod. Kom. Mniejszości Narod. praca: UChs, Oddz. Wojew., kategoria: 1. TW kryptonim: Izydor, kryptonim: Wilhelm, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. I BEiA UOP nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 21661 77-08-23 Wydz. IV KWMO Białystok nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-8510 1. WEiA Del. UOP w Białymstoku Akta archiwalne zachowane data zaprzestania kontaktów: 1. 89-09-13

FOGLER PIOTR STANISŁAW Imię ojca Janusz, ur. 53-12-22 Legionowo, poseł, partia: UD Prezydium rady, skarbnik, praca Sejmik Samorządowy Woj.Warszawskiego, kategoria 1. TW kryptonim: Turysta 2. TW kryptonim: Turysta, figuruje w: – kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 15570 76-12-23 Wydz.IV SUSW Warszawa 2. 59343 80-03-29 Wydz. IV Dep.V Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 12970/I, 2. 17064/I 1. Wydz. WIII BEIA UOP, data zaprzestania kontaktów 1. 80-03-06, 2. 83-04-02

FURTAK ANTONI JAN Imię ojca Piotr, poseł: partia PL v-ce przewod. KP kategoria 1. TW kryptonim Jonatan, kryptonim: Platan, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 42097 81-12-31 Wydz. IV KWMO Gdańsk

GĄSIENICA-MAKOWSKI ANDRZEJ TADEUSZ Imię ojca: Władysław, ur. 52-02-15 Zakopane, poseł, partia PChD kategoria: 1. TW kryptonim: Andrzej II, figuruje w: – księdze inwentarzowej, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. NS-6251 81-12-26 Wydz. V WUSW Nowy Sącz 1. WEiA Del. UOP w Krakowie Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania kontaktów 1. 83-12-10

HOLC TOMASZ Imię ojca: Jerzy, ur. 47-06-04 Warszawa, partia: PPG kategoria: 1. TW kryptonim: Zenek, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1.38119 – Wydz. IV Dep. II MSW Warszawa 1. Biuro „C” Warszawa Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania kontaktów: 1. 76-07-16

JAGIELIŃSKI ROMAN Imię ojca Stanisław, ur. 47-01-02 Wichradz, poseł, partia: PSL wiceprzewod. kategoria 1. TW kryptonim: Ogrodnik, figuruje w: – kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP – kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1.5332 81-03-25 Wydz. VI WUSW Piotrków Tryb.

JANOWSKI ZBIGNIEW TADEUSZ Imię ojca: Stanisław, ur. 55-10-04 Przemyśl, poseł, klub: SLD kategoria: 1. TW kryptonim: Janek, 2. TW, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 12877 88-02-13 Wydz.V Warszawa 2. 55956 88-11-28 Wydz.V-2 SUSW Warszawa

JASKIERNIA JERZY Imię ojca: Mieczysław, ur. 50-03-21 Kudowa Zdrój, poseł, klub: SLD czł. Centr. Kom. Wykonawczego praca: Rada Naczelna SDRP, kategoria: 1. KO/DI kryptonim: Prym, figuruje w: – archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 37279 73-12-04 Wydz.XI Dep.I Warszawa nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. J-7062 80-03-06 AZW UOP Akta archiwalne zachowane

KIELEK EUGENIUSZ Imię ojca: Józef, ur. 40-10-2- Przykop, poseł, partia: NSZZ-S praca: Zarz. Reg. NZZ „Ziemia Sandomierska” kategoria: 1. TW kryptonim: Onyks, 2. TW-k kryptonim: – figuruje w: – Wydz. V BEiA delegatury Radom – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej., organ rejestrujacy 1. 2254 82-09-09 Wydz. II Tarnobrzeg 2. 11447 89-05-03 Wydz.V Tarnobrzeg 1. Sekcja „C” WZO WUSW w Tarnobrzegu data zaprzestania kontaktów: 1. 82-09-10

KRAWCZUK ALEKSANDER Imię ojca: Dymitr, ur. 22-06-07 Kraków, poseł, klub: SLD stanowisko: v-ce przewod. Kom. Kultury i Śr. Przekazu, praca: UJ kategoria: 1. KP kryptonim: Aleksander, 2. PK kryptonim: Chata, figuruje w: – księdze inwentarzowej, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 2557/62 61-11-22 Inspektorat I Kraków 1. WEiA Del. UOP w Krakowie Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania kontaktów: 1. 78-04-18

LASOCKI TADEUSZ Imię ojca: Bronisław, ur. 50-11-28 Skarżyn Nowy, poseł, partia: ChD v-ce przew. KP kategoria: 1. TW krypytonim: Kamil, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1.4915 81-07-15 Wydz. VI Łomża 1. Sekcja „C” WZO WUSW w Łomży, data zaprzestania kontaktów: 1. 88-06-22

MAJEWSKI JAN Imię ojca: Stanisław, ur.42-06-03 Bartłomiejów, poseł, partia: PSL sek. Woj. Zarzadu, praca: Urząd Gm., kategoria 1. TW kryptonim: Gucio 2. TW kryptonim: – 3. TW kryptonim: Jodła, figuruje w: – księdze inwentarzowej – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 41678 Wydz.V-2 SUSW Warszawa 2. TG-3761 PVI RUSW SB Opatów 3. Wydz. IV Krakow, nr archiwalny, data archiwizacji, nr mikrofilmu 1. 18255/I 86-08-26 2. 3969/I 88-05-27 3. 41779/I 76-09-02 1. Wydz. III BEiA UOP 2. Sekcja „C” WZO WUSW Tarnobrzeg Akta archiwalne zachowane data zaprzestania kontaktów: 1. – 2. 88-05-27

MAJEWSKI WIT WIKTOR Imię ojca: Antoni, ur. 43-07-21 Janów, poseł, klub: SLD wiceprzewod. kategoria: 1. KO/DI kryptonim: WITO Kryptonim: ZEV, figuruje w: – księdze inwentarzowej Wydz.III BEiA UOP – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP – kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 56953 79-08-25 wydz. I Dep. I Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 19352/I 86-03-19 19352/1 1. Wydz. III BEiA UOP Akta archiwalne zachowane data zaprzestania kontaktów: 1. 86-03-06

MAKSYMIUK JANUSZ ROMAN Imię ojca: Henryk, ur. 47-01-19 Janówka, poseł, partia: PSL kategoria: 1. TW kryptonim: Roman, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1.46734 83-07-15 Pion VI RUSW Oleśnica, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 60430/I 60430/I 1. WEiA Del. UOP we Wrocławiu data zaprzestania kontaktów: 1. 89-09-27

MOCHNACZEWSKI PIOTR Imię ojca: Karol, ur. 65-10-20 Szczecin, poseł, klub: SLD praca: Krajowa Rada koordynacyjna ZSHP, kategoria: 1. TW kryptonim: Michał, figuruje w -kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1.25515 83-01-27 Wydz. III-1 Szczecin, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1.50535/I 89-11-22 1. Wydz. „C” WUSW w Szczecinie Adnotacja: materiały zniszczone w dn. 90-03-25 Dotychczas nie odnalezione. data zaprzestania kontaktow 1. 89-12-16

MOCZULSKI LESZEK Imię ojca Stanisław, ur. 30-06-07 Warszawa, poseł, partia: KPN honorowy przewod. KP, kategoria: 1. TW kryptonim: Lech, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, – kartotece komputerowej ZSKO – kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, Zachowała sięteczka pracy i teczka personalna TW, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 4750 69-08-29 Wydz.III-2 SUSW Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 16526/I 84-07-09 1. WIII BEiA UOP Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawieraja dokumenty sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania kontaktow: 1. –

OSIATYŃSKI JERZY Imię ojca: Leonidas, ur. 41-11-02 Ryga, poseł, partia: UD kategoria 1. TW kryptonim: Osiatyński2. TW-k, figuruje w: – księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP – kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 74163 – Wydz. II Dep. MII MSW Warszawa 2. 34080 – 1. Wydz. III BEiA UOP, Akta archiwalne zachowane

PIECHOTA JACEK JAN Imię ojca: Bogumił, ur. 59-04-28 Szczecin, poseł, klub: SLD przew.Rady Woj. SdRP w Szczecinie kategoria: 1. TW kryptonim: Robert, figuruje w: – kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 28853 84-05-03 Wydz. III-1 Szczecin, Adnotacja: Materiały zniszczono dn. 89-11-24 Dotychczas nie odnalezione. data zaprzestania kontaktów: 1. 89-11-24

PILARSKI BOHDAN Imię ojca: Antoni, ur. 31-9-24 Brzozowiec – ZSRR, poseł, partia: PSL-S czł. Prezydium Rady Kraj., kategoria: 1. KIN kryptonim: Ravel vel Surma, figuruje w: – archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rejes. organ rejestrujacy 1.6395 65-04-08 Wydz. VIII Dep. I Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. J-1712 66-08-25, 1. AZW UOP

REICHELT WŁADYSŁAW Imię ojca: Zbigniew, ur. 50-05-01 Poznań, poseł, partia: KLD kategoria: 1. TW kryptonim:Adam figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 33437 75-11-11 Wydz. III Poznań, nr archiwalnyh data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 36162/I 1. W C WUSW w Poznaniu Adnotacja: Materiały zniszczono w dn. 89-12-14, Dotychczas nie odnalezione, data zaprzestania kontaktów: 1. 86-08-29 Imię ojca: Tadeusz, ur. 55-09-26 Kielce,

SALETRA WOJCIECH JAROSŁAW poseł, klub SLD przewod.Rady Woj.. czł. Rady Nacz., praca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, kategoria: 1. TW kryptonim: Tadeusz, figuruje w: – księdze inwentarzowej WEiA Del. UOP Radom, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 23813 84-06-27 Wydz. III KWMO Kielce nr archiwalny data archiwizcji nr mikrofilmu, 1. 39414/I 89-08-29 39414/I 1. WEiA Del.UOP w Radomiu Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania kontaktów: 1. 89-08-29

SMOLAREK RYSZARD Imię ojca: Józef, ur. 52-05-10 Koło, poseł, partia: PSL Stanowisko: v-ce przew. Kom.Rolnictwa i Gosp.Żyw., kategoria: 1. TW kryptonim:Monika, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, – kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący, 1. 3860 79-05-08 Wydz. II KWMO Konin 1. WEiA Del. UOP w Poznaniu Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania kontaktów 1. 83-07-18

SPYCHALSKA EWA TERESA Imię ojca: Bronisław, ur. 49-08-17 Warszawa, poseł, klub: SLD czł. Rady Kraj., praca OPZZ kategoria 1. TW kryptonim: Czuma, figuruje w: – kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 55153 88-06-20 Wydz. V-2 Warszawa

STANISZEWSKA GRAŻYNA Imię ojca: Józef, ur.49-11-02 Bielsko-Biała, poseł, partia: UD czł. Kraj. Rady, stanowisko: v-ce przewod. Kom. Przekształceń Własnościowych, kategoria 1.TW kryptonim: Kowalska, figuruje w: – księdze inwentarzowej – kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 2762 78-04-06 Wydz. III KWMO Bielsko-Biała nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-1095 79-01-10 1095/I 1. WEiA Del. UOP w Katowicach Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. osobę., data zaprzestania kontaktów: 1. 79-01-10

STAROWNIK MARIAN ROMAN Imię ojca: Wiktor, ur. 54-03-02 Maśluchy, poseł, partia: PSL czł. Prezydium ZW Lublin, stanowisko: v-ce przewod. Kom. Samorzadu Teryt., praca: Urząd Gm. kategoria: 1. TW kryptonim: Roman, figuruje w: – kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 32171 84-12-10 Wydz. VI WUSW Lublin, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I/19920 89-10-30 1. Wydz. „C” WUSW w Lublinie Adnotacja: Materiały zniszczono dn. 90-01-30. Dotychczas nie odnalezione. data zaprzestania kontaktów: 1. 89-10-30

SZAFRANIEC HERBERT Imię ojca: Antoni, ur. 41-12-20 Katowice, poseł, partia: KLD kategoria 1. TW kryptonim:Grażyna, figuruje w: – księdze inwentarzowej, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. -Wydz. II KWMO Katowice, nr archiwalnyh data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-4307 70-05-15 1. Wydz. „C” KWMO Katowice, data zaprzestania kontaktów 1. 72-06-07

SZREDER BOGUMIŁ EDWARD Imię ojca: Paweł, ur. 56-07-31 Gdańsk, poseł, partia: PSL czł Zarz. Woj., Kat.: 1. TW kryptonim: Rolnik, figuruje w: – kartotece komputerowej ZSKO nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 48203 84-05-25 Wydz. III-I Gdańsk, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 26149/I 1. W C WUSW w Gdańsku data zaprzestania kontaktów: 1. 89-07-10

SZYMAŃCZAK TADEUSZ Imię ojca : Eugeniusz, ur.52-04-06 Skrzelew, poseł, partia: PL prezydium kategoria: 1. TW kryptonim: Dobrodziej, figuruje w : WEIA DEL. Łódź – kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 4537 81-12-28 Wydz. IV WUSW Skierniewice nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 880/I 83-02-16 1. Sekcja „C” WZO WUSW w Skierniewicach Adnotacja: materiały zniszczono dn. 89-00-00 Dotychczas nie odnalezione. data zaprzestania kontaktów: 1. 83-02-16

ŚWITKA JAN EUGENIUSZ Imię ojca Marcin, ur. 36-06-28 Majdan Górny, poseł, partia: SD praca: UMCS Filia Rzeszów, kategoria 1. TW kryptonim: Jasio, figuruje w – księdze inwentarzowej – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. rej. organ rejestrujacy 1. 934 61-09-02 Wydz. III KWMO Lublin, Nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 984/I 62-08-16 2834/1 1. WEiA Del. UOP w Rzeszowie Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawieraja dokumenty sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania kontaktów 62-08-16

WESOŁOWSKI MARIUSZ STEFAN Imię ojca: Jerzy, ur. 50-04-11 Tarnów, poseł, partia UD przewod. Rady Reg., kategoria: 1. TW kryptonim: Marek, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wyd. II BEiA UOP – kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący, I. 4/550 78-12-22 WPG KMMO Olsztyn, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 17257/Im 84-11-12 17257/Im, 1. W prezyd. KWP w Olsztynie Akta archwalne zachowane Materiały archiwalne zawieraja dokumenty sygnowane przez w/w osobę., Data zaprzestania kontaktów: 84-12-12

ZYCH BOGUMIŁ ZYGMUNT Imię ojca: Kazimierz, ur. 59-08-22 Wałbrzych, poseł, Klub SLD kategoria 1. TW kryptonim: Konrad, figuruje w: -kartotece odtworzeniowej Wyd. II BEiA UOP -kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA UOP i kartotece odtworzeniowej Wydz.I BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 10982 87-06-23 Wydz. III WUSW Wałbrzych nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-6059 88-11-16 1. Sekcja C WZO WUSW w Wałbrzychu Adnotacja materiały zniszczone dn. 90.01.29 Dotychczas nie odnalezione. Data zaprzestania kontaktów: 1. 88-11-16

ZYLBER JAN Imię ojca: Leon, ur. 36-04-14 Kalisz, poseł, partia: PPG czł Rady Najwyższej, kategoria 1. TW kryptonim:Roman, figuruje w: – księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP – Kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 58115 79-12-28 Wydz. IV Dep.II Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 18140/I 84-11-10 1. Wydz. III BEIA UOP Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania kontaktow 84-09-14

SENATOROWIE :

BARTODZIEJ GERHARD Imię ojca: Franciszek, ur. 41-01-20 Olszowa Ujazd, senator, partia Bezp. kategoria 1. TW kryptonim: Agata 2. OZ kryptonim -3. KO/DI kryptonim –Waris, figuruje w: -kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP – archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. 34942 77-02-24 Wydz. III Katowice 2. 91345 85-04-20 Wydz. VII Dep.I Warszawa 3. 16333 85-04-16 Wydz. VII Dep.I Warszawa 1. W C WUSW w Katowicach 2. AZW UOP Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę, data zaprzestania kontaktów: 1. 80-10-23, 2. 88-1—23, 3. 90-01-04

FINDEISEN WŁADYSŁAW Imię ojca Stanisław, ur. 26-01-20 Poznań, senator, partia UD stanowisko v-ce prezes, praca PAN, kategoria 1. KIN kryptonim: Wiktor 2. KIN ” Vikers, figuruje w: – archiwum Zarządu Wywiadu nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 5928 60-06-04 Wydz.II Dep.II Warszawa 2. – 65-08-18 Wydz.VII Dep.I Warszawa 1. WIII BEiA UOP Akta archiwalne zachowane data zaprzestania kontaktów 1. 68-03-05

HORODECKI KRZYSZTOF Imię ojca Jan, ur. 53-12-07 Stargard Szcz., partia . bezp. kategoria 1. TW kryptonim:Marek figuruje w nr rej. data rej. organ rejestr. 1. 3569 80-10-02 Wydz. II Piła, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu I. 1248/I 1. WEiA Del. UOP w Poznaniu Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawieraja dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów: 1. 84-10-17

JESIONEK JAN Imię ojca: Anzelm, ur. 25-07-05 Katowice, partia: KPN kategoria 1. TW kryptonim: SkautEdmund I Podróżny Leon, figuruje w: – księdze inwentarzowej, nr rej. data rej. organ rejestrujacy 1. XV-2/362/72 72-05-03 WPG Katowice 2. 48362 82-02-09 Wydz. III Katowice, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-8477 2994/1 2. I-8477 1. WEiA Del.UOP w Katowicach Akta archiwalne zachowane Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów: 1. 82-01-11 2. 83-01-03

KOSTKA STANISŁAW Imię ojca: Władysław, ur. 25-02-17 Pełnatycze Jarosław, senator, partia KPN kategori 1. TW kryptonim: Kos, figuruje w: – w księdze inwentarzowej WEiA Del. Rzeszów nr rej data rej. org. rejestrujacy 1. 4102 69-12-08 SB KPMO Jarosław, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. I-9348 1. WC KWMO w Rzeszowie. Adnotacja materiały zniszczono dn. 82-06-30 Dotychczas nie odnalezione Data zaprzestania kontaktów 1. 72-04-10

KRALCZYŃSKI ANDRZEJ HENRYK Imię ojca: Władysław, ur. 43-07-29 Warszawa, senator, partia NSZZ-S kategorii 1. TW kryptonim: Terlecki 2. TW kryptonim: Terlecki, figuruje w: – księdze inwentarzowej – kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. BB -2765 78-04-06 Wydz. III-A Bielsko-Biała 2. BB – 519 81-06-19 Wydz. V 1. WEiA Del. UOP w Katowicach Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania kontaktów: 1. 79-07-28, 2. 82-08-18

WILKOWSKI EUGENIUSZ Imię ojca: Bolesław, ur. 55-01-04 Miedniki d. pow. hrubieszowski, senator, partia NSZZ-  kryptonim: Wiktor, figuruje w: – kartotece komputerowej ZSKO nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 6438 80-02-21 Wydz.III Chełm 1. S C WZO WUSW w Chełmie. Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania kontaktów: 1. 84-11-22

WŁODYKA MIECZYSŁAW ur. 49-01-30 RÓŻANKA senator, partia PSL prezydium kategoria 1. TW  kryptonim:Rolnik figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 831 80-02-05 WPG Słupsk nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. Im/6265 1. W Prezyd. KWP w Słupsku data zaprzestania kontaktów 1. 89-05-31

ZAMOYSKI JAN TOMASZ Imię ojca Maurycy, ur. 12-06-12 Klemensów Zamość, senator, partia ZChN kategoria 1. KO  kryptonim: Hrabia 2. TW figuruje w: Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW. nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 9470 – Wydz. V Dep.II Warszawa 2. 15057 76-04-05 Wydz. II SUSW nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. WIII BEiA UOP Akta archiwalne zachowane data zaprzestania kontaktów: 1. – 2. 79-09-15

ŻAK STANISŁAW JÓZEF Imię ojca: Michał ur., 32-02-08 Kielce, senator, partia:UD kategoria: 1. TW kryptonim: PIOTR 2. KO/DI  kryptonim: PIOTR, figuruje w: – karotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP – archwium Zarządu Wywiadu – kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 4070 67-10-18 WYDZ. II KWMO KIELCE 2. SMW-2/1362 75-01-31 DEP. I MSW 1. W C KWMO w Kielcach data zaprzestania kontaktów: 1. 70-05-22

MINISTROWIE I KANCELARIA PREZYDENTA


JAGIEŁŁO MICHAŁ ANDRZEJ Imię ojca: Piotr, ur. 41-08-23 Janikowice  stanowisko: PODSEKRETARZ STANU, praca: MKiS kategoria: 1. konsultant  kryptonim: JOT, figuruje w: – kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP. nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 40745 80-01-02 WYDZ. V DEP. II Warszawa

MISIĄG WOJCIECH  MARIAN Imię ojca: Marian, ur. 51-12-26 Kraków, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU praca: MINISTERSTWO FINANSÓW kategoria: 1. KONSULTANT  kryptonim: KONSULTANT 2. TW  kryptonim: JACEK figuruje w: – kartotece odtworzeniowej Wydz. II BE i A UOP – archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 17272 88-07-25 Wydz. VIII Dep. I WARSZAWA 2. 96872 86-05-31 WYDZ. XI DEP. II WARSZAWA, 1. AZW UOP

KOMORNICKI JAN MARIAN Imię ojca: TOMASZ, ur. 43-03-13 Iwonicz  partia: PSL stanowisko: PODSEKRETARZ STANU praca: MOŚZNiL kategoria: 1. TW  kryptonim: NAŁĘCZ, figuruje w :- kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. NS-7089 – PION VI RUSW SB ZAKOPANE 1. W ‚C’ KWMO NOWY SĄCZ Akta archiwalne zachowane data zaprzestania kontaktów: 1. 89-11-30

KRZYMIŃSKI ALEKSANDER Imię ojca: Józef, ur. 26-09-20 Paryż, Francja, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU praca: MSZ, kategoria: 1. TW  kryptonim: Henryk, 2. KO  kryptonim: Alek figuruje w: – księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 3415 58-12-04 WYDZ. III DEP. II Warszawa 2. 45934 – WYDZ. VII DEP. V 3. – WYDZ. I DEP. I Akta archiwalne zachowane data zaprzestania kontaktów: 1. 60-09-23

MAJEWSKI JAN KAZIMIERZ Imię ojca: Antoni, ur. 31-09-29 Puznów Nowy, stanowisko:PODSEKRETARZ STANU praca: MSZ, kategoria: 1. TW  kryptonim: Michalik, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr. rej. data rej. organ rejestrujący 1. 13/44 50-04-14 Wydz. III Z-du I Szef. WSW Warszawa, data zaprzestania kontaktów: 1. 55-04-21

OLECHOWSKI ANDRZEJ MARIAN Imię ojca Tadeusz, ur. 47-09-09 Kraków, stanowisko: MINISTER praca: MINISTERSTWO FINANSÓW kategoria: 1. KO/DI  kryptonim:Must figuruje w: – archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. – 72-11-04 WYDZ. V DEP. I Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. J-7588 81-06-25 1. AZW UOP

PODSIADŁO ANDRZEJ IRENEUSZ Imię ojca: Stanisław, ur. 50-12-02 Dąbrowa Górnicza, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU praca: MINISTERSTWO FINANSÓW kategoria: 1. konsultant kryptonim: PA 2. KO/DI  kryptonim:Bułgar figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP – archium Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 93211 85-10-24 WYDZ. IV DEP. V WARSZAWA 2. – 76-09-20 WYDZ. V DEP. I WARSZAWA 1. WIII BEiA UOP, 2. AZW UOP

SICIŃSKI ANDRZEJ ANTONI Imię ojca: Antoni, ur. 24-05-20, stanowisko: Minister praca:MKiS, kategoria: 1. KO/DI  kryptonim: Sotos, figuruje w: – archiwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 9656 73-06-02 Wydz. IV Dep. I Warszawa, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. J-1236 75-05-30 1. AZW UOP   Adnotacja: materiały zniszczono  Dotychczas nie odnalezione.

SKUBISZEWSKI JAN KRZYSZTOF Imię ojca: Ludwik, ur. 26-10-08 Poznań, partia: bezp., stanowisko: MINISTER praca: MSZ, kategoria: 1. TW kryptonim: Kosk, figuruje w: – księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP – archwum Zarządu Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 6173/64/5242 Dep. I Warszawa 2. – Dep. I, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 9669/I 69-10-03 F-7974/1 2. J-1770, 1. WIII BEiA UOP 2. AZW UOP Akta archiwalne zachowane

STANKIEWICZ JACEK MARIA ur. 39-12-16, stanowisko: SEKRETARZ STANU  praca: URM, kategoria: 1. TW kryptonim: Jacek, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP – kartotece komputerowej ZSKO nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. – 68-10-16 WYDZ. V KWMO Bydgoszcz, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 2866/I 74-07-06 – miejsce złożenia akt: 1. WYDZ. C KWMO TORUŃ, data zaprzestania kontaktów: 1. 74-07-06

SZUDER STANISŁAW EDMUND Imię ojca: Marian, ur. 50-11-05 Sroczyn, partia: bezp., stanowisko: PODSEKRETARZ STANU prac: MŁ kategoria: 1. TW kryptonim:Zeus, figuruje w: – kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 42110 87-05-11 WYDZ. TECHNIKI Poznań

FALANDYSZ LECH ur. 42-10-27, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU praca: KANCELARIA PREZYDENTA, tegoria: 1. TW-k  kryptonim:– 2. TW kryptonim: Wiktor, figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW., nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 6995 WYDZ.III KSMO Warszawa 2. 15822 WYDZ.II SUSW, nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 9893/I-k 74-04-25 2. 15783/I 83-04-15 1. BEiA UOP Akta archiwalne zachowane data zaprzestania kontaktów: 1. 74-04-25

MILEWSKI JERZY JAN Imię ojca: Józef, ur. 35-03-27 Łopuchówko, stanowisko: SEKRETARZ STANU praca: BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO kategoria: 1. TW kryptonim:Franciszek, figuruje w: – księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP – kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. I-179 WYDZ.III KWMO GDAŃSK nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 21713/I 89-01-06 1. BEiA W-WA Akta archiwalne zachowane

ZIÓŁKOWSKI JANUSZ ALEKSANDER Imię ojca: Aleksander, ur. 24-04-06 Sosnowiec, stanowisko: SEKRETARZ STANU praca: KANCELARIA PREZYDENTA kategoria: 1. TW figuruje w: – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP – kartotece komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujący 1. 9645 WYDZ. II KWMO POZNAŃ nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu 1. 30235/I 74-08-12 1. Wydz ‚C’ KWMO POZNAŃ

WAŁĘSA LECH Imię ojca: Bolesław, ur. 43-09-29 Popowo woj. włocławskie, partia: bezp., stanowisko: Prezydent RP, kategoria: 1. TW, kryptonim: Bolek figuruje w KWMO GDAŃSK w kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA UOP, nr rej. 1.12535 data rej. 70-12-29 organ rejestrujący Wydz.III KWMO Gdańsk 1. Wydział C KWMO Gdańsk Akta archiwalne zachowane data zaprzestania kontaktów: 1. 76-06-1976

CHRZANOWSKI WIESŁAW MARIAN Imię ojca: Wiesław, ur. 23-12-20 Warszawa, poseł, partia: ZChN, stanowisko: Marszałek Sejmu, praca: Kancelaria Sejmu, kategoria: 1. TW, kryptonim: 1.Zuwak, kategoria: 2. TW, kryptonim: 2. Spółdzielca, figuruje w: – księdze inwentarzowej Wydz.III BEiA UOP – kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujący, 1.UBP Warszawa 2. 4976 74-03-13 Wydz.III KWMO Warszawa 3. 74495 86-06-11 Wydz. IX Dep.I Warszawa 1. Wydz. III BEIA UOP Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania kontaktów: 1. – 2. 76-06-22

CI, KTÓRYM SIĘ UPIEKŁO

Nie znaleźli się na liście Macierewicza, bo przestali pełnić wysokie funkcje państwowe, m.in:

MAŁGORZATA NIEZABITOWSKA, TW „Nowak”

WITOLD TRZECIAKOWSKI, TW „SAVOY”,

ANDRZEJ DRAWICZ, TW „Kowalski”, „Zbigniew”, kategoria informator data rejestr. 10 IX 1953, 23 VII 76, 30 XII 71 nr arch. 7638/1, m mikrofilmu – 7638/1.Trudne do ustalenia zniszczenie akt.

JAN STANISŁAW JANOWSKI, TW „Janek” nr arch. 19222/1-k, J-11088 data rejestr. 20 X 83.

MARIUSZ LEDWOROWSKI, „Ledwor” TW-k, KO/DI daty rejestr. X1.78, 28.1.80 materiał zniszczono w 85.

Upiekło się również kapelanowi Prezydenta RP księdzu FRANCISZKOWI CYBULI (TW „Franko”).

WYKREŚLENI W OSTATNIEJ CHWILI

Minister Macierewicz do ostatniej chwili weryfikował dane, które zgodnie z uchwałą „lustracyjną” miał dostarczyć Sejmowi. Na parę godzin przed ostatecznym przekazaniem „listy” Konwentowi Seniorów, usunął z niej – z powodu braku niepodważalnych dowodów – parę nazwisk. Z naszych informacji wynika, że byli to:

BRONISŁAW GEREMEK Figuruje tylko jako kandydat na tajnego współpracownika TW-k. Jego kartoteka jest wyczyszczona. Jako TW odnotowany jest jedynie w zapisie ZSKO. Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpoznania o kryptonimie „Lis”. Macierewicz wycofał Geremka z listy, ponieważ uznał zapis komputera za niewystarczający (udowodniono przypadek fałszowania zapisu komputerowego).

TADEUSZ MAZOWIECKI Jego kartoteka została wyjęta z archiwum centralnego UOP przed wyborami prezydenckimi. Informacje pracownika archiwum, który stwierdził, że widział kartę TW, Macierewicz uznał za niewystarczające.

JACEK MERKEL Figuruje jako TW-k. Nr rejestracyjny 4077-89445, nr archiwizacji l8432/I-k. Miejsce złożenia akt wydz. III BEiA UOP. Nr mikrofilmu 18432/1. Sprawa prowadzona przez KW MO Gdańsk oraz wydz. XI dep. I Warszawa Materiały i mikrofilmy zniszczone w styczniu 90r.

CI KTÓRZY ZAPRZECZAJĄ

Poniżej przedstawiamy opis pozostających w dyspozycji MSW dokumentów, które stały się podstawą do umieszczenia niektórych osób na liście Macierewicza. Wybraliśmy te osoby, które najbardziej starały się podważyć wiarygodność dokonanej przez Macierewicza lustracji.

LESZEK MOCZULSKI (TW „Lech”).17 lipca 69r. – wniosek o opracowanie kandydata na TW, złożony przez por. Kijowskiego. Kandydata pozyskuje w charakterze TW ps. „Bar” Marian Barański. 29 sierpnia 69r. – pozyskanie w kawiarni „Stolica”. Notatka, że będzie utrzymywany kontakt telefoniczny z TW. W lutym 1917r. w wyniku kontroli operacyjnej „Lech” stwierdzono, że nie jest on lojalny w trakcie współpracy z SB. W związku z tym współpracę przerwano.

TW „Lech” objęto kontrolą-operacyjną w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Oszust” nr 4750. Arkusz wypłat i świadczeń:

– wartościowa paczka na sumę 306 zł., listopad 69, wypłacił por. Kijowski

– prezent w wys. 700 zł. (zapalniczka), wręczony I VI 70 przez Kijowskiego

– prezent w wys. 507 zł. (paczka konsumpcyjna) XII 70, wręczał Kijowski

– prezent imieninowy VI 71, wręczał Kijowski

– prezent imieninowy wartości 800 zł., VI 72, wręczał Kijowski

– upominek (paczka konsumpcyjna) wartości 500 zł., XII 73., wręczał Matulewicz.

Załączono rachunki sklepów, gdzie kupowano artykuły.

Podpisane przez Moczulskiego pokwitowanie odbioru 1000 zł., które wręczał Matulewicz. Zachowało się 119 notatek sporządzonych przez Moczulskiego podpisanych nazwiskiem lub pseudonimem „Lech”.

KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI (TW „Kosk”).

Jego teczki pracy włączone do teczki personalnej przewija się w sprawie prof. Brzezińskiego jako osoba przygotowana przez Dpt.1 (wywiad) do dezinformacji Brzezińskiego podczas jego pobytu w PRL w 1966r. Nota bene wśród 5 osób zabezpieczających przyjazd Brzezińskiego (byli to Skubiszewski, Ryszard Frąckiewicz, Jan Szreniawski, Hieronim Kubiak i Karol Małcużyński) było trzech tajnych współpracowników. Do współpracy z wywiadem skusiły go paszport i możliwość kariery dyplomatycznej w ONZ. Starania Skubiszewskiego o stałą pracę w ONZ zakończyły się fiaskiem – jego kandydatura została odrzucona przez Zachód. Po powrocie do kraju sporządzał charakterystyki osób, członków własnej rodziny za granicą, pod kątem możliwości ich pozyskania przez SB. Po kilku latach wyeliminowany z „sieci”, pozostawiony na kontakcie SB w Poznaniu.

ANTONI FURTAK (TW „Jonatan”, „Platan”).

Dziennik korespondencyjny wydz. „C” Gdańsk WSW okres 87-88 pozycja 615/87. Informacja, z której wynika, że 8.IX.87 wydz. VI WUSW w Gdańsku za pośrednictwem wydz. „C” przekazał do inspektoratu II WUSW w Gdańsku materiały (1 teczka personalna i 3 teczki pracy) TW „Jonatan” nr rejestr. 42097 dotyczące A. Furtaka. Materiały znajdują się w wydz. ewidencyjnym i archiwizacji delegatury UOP w Gdańsku. Zarejestrowany w dn. 3l.XII.8l przez wydz. IV KW MO Gdańsk pod pseud. „Jonatan”. Następnie przejęty przez wydz. VI, 8.IX.87 TW został przekazany do Inspektoratu w Gdańsku j zmieniono mu pseud. na „Platan”. 10 lipca 89r. rejestrację wycofano, podając informację, że materiały zostały zniszczone. Brak tych materiałów w archiwum, brak protokołu ich brakowania i zniszczenia.

Raporty kasowe funduszu operacyjnego SB w Gdańsku z 85-89 dotyczące wynagradzania TW „Jonatan” i „Platan”:

Pierwsze wynagrodzenie wydz. VI 17.01.85. przekazywał mjr Zajerski. Zajerski przekazywał wynagr. 30 razy (do 17.XII.87). Z. Wyskiel przekazywał 12 razy (do 13.XII.89). J. Sitkowski 10 razy – ostatnie 21.03.89 50 tysięcy zł. Raporty kasowe są podpisane przez kierownictwo Inspektoratu oraz zatwierdzone przez zastępcę Szefa WUSW Gdańsk d/s SB. Major Zajerski był zastępcą naczelnika wydz. IV, a następnie z- cą naczelnika wydz. VI. Kpt. Wyskiel: kierownik sekcji III Inspektoratu II WUSW Gdańsk. Kpt. Jerzy Sitkowski: kier. sekcji I Inspektoratu II.

Wypłaty wynagrodzeń z funduszu O wydz. z 85r. oraz Inspektoratu II z 89r. Są raporty. „Jonatan” otrzymywał wynagrodzenie za przekazywanie informacji do sprawy nr rejestr. 39544 (akcja „Boryna”, rozpracowanie środowiska RI „S”).

Źródło:Gazeta Polska nr 4/93, czerwiec 1993

* * *

.

„LISTA MILCZANOWSKIEGO” ROK 1991

Wielokrotnie informowaliśmy (patrz nr 13/37 „GP”), że „lista Macierewicza” nie była pierwszym zestawieniem tajnych współpracowników UB i SB, którzy po 1989 roku zajęli wysokie stanowiska państwowe. Na przełomie kwietnia i maja 1989 roku sprawdzenia elit politycznych pod kątem współpracy z tajnymi służbami dokonał wiceminister spraw wewnętrznych gen. Henryk Dankowski. Skontrolował w ten sposób parę tysięcy osób.

Po wyborach kontraktowych Dankowski badał natomiast „stopień związania z resortem i dyspozycyjność” poszczególnych posłów i senatorów. Odbyło się to w czasie, gdy resortem kierował gen. Czesław Kiszczak. Sam Kiszczak stwierdził później w wydanych wspomnieniach, że pokazał swemu następcy Krzysztofowi Kozłowskiemu „obszerny, bardzo tajny dokument kompromitujący dużą ilość ludzi”. „Postąpiłem źle, powinienem był go zniszczyć, gdyż później Kozłowski zapoznał z nim ludzi spoza resortu, swoich znajomych” – wyjaśnił.

W czerwcu 1992 roku minister Antoni Macierewicz ujawnił, że zestawienia dokonywał również w 1991 ówczesny szef UOP Andrzej Milczanowski. Krzysztof Kozłowski (minister spraw wewnętrznych w rządzie Mazowieckiego) oraz Henryk Majewski (szef resortu w rządzie Bieleckiego) zaprzeczali istnieniu jakichkolwiek list do momentu, gdy do prasy przedostała się kopia rozkazu Dankowskiego do szefów wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych (nakazującego dostarczanie charakterystyk parlamentarzystów współpracujących z bezpieką), a słowa Macierewicza potwierdził sam Milczanowski. Przyznał on, że „sprawdzał pewne grupy osób”. – „Była to moja suwerenna decyzja. Robiłem to wyłącznie dla potrzeb Urzędu Ochrony Państwa.”

AG

Przeciwnicy ujawnienia w 1992 roku nazwisk konfidentów bezpieki piastujących wysokie funkcje państwowe powtarzali wielokrotnie, że „lista Macierewicza” jest niewiarygodna, ponieważ sporządził ją nieodpowiedni (posiadający niewłaściwe poglądy) minister przy pomocy niewłaściwych (niekompetentnych) ludzi. Publikujemy zatem inną listę konfidentów bezpieki, sporządzoną w tymże resorcie spraw wewnętrznych przez ludzi, do których przeciwnicy lustracji nie mogą mieć najmniejszych zastrzeżeń.

Lista ta powstała w roku 1991 w Urzędzie Ochrony Państwa. Szefem UOP był wówczas największy obecnie autorytet w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego minister Andrzej Milczanowski. „Lista Milczanowskiego” jest w znacznym stopniu tożsama z „listą Macierewicza”. Ludzie Milczanowskiego znaleźli w archiwach MSW te same materiały obciążające tajnych współpracowników, na które w rok później natrafili ludzie Macierewicza.

Sprawdzenie Milczanowskiego objęło 7 tysięcy kandydatów do Sejmu i Senatu, nie kontrolowano członków rządu i pracowników Kancelarii Prezydenta. Operacja ta rozpoczęła się na przełomie września i października 1991 roku. Milczanowski kontynuował pracę, doprecyzowując dane, jeszcze po wyborach – w tajemnicy zresztą przed nowym ministrem, Antonim Macierewiczem.

Na „liście Milczanowskiego” znaleźli się ci parlamentarzyści, którzy byli zarejestrowani w archiwach MSW. Niektóre z tych osób figurowały w kartotekach jedynie jako kandydaci na tajnych współpracowników (TW-k), przy czym zapisy archiwalne informują o nieudanych próbach zwerbowania ich. Przy innych TW-k nie ma podobnych adnotacji. Ekipa Macierewicza natknęła się później na dowody, że pewni TW -k okazali się jednak tajnymi współpracownikami SB.

Publikując dziś listę sporządzoną przez Andrzeja Milczanowskiego zdecydowaliśmy się pominąć wszystkich dwudziestu pięciu posłów i senatorów, którzy znaleźli się w zestawieniu, ale nie byli określeni jako tajni współpracownicy, tylko jako TW-k.

SEJM

Bąk Józef ur. 21.03.1946., poseł niezależny, okręg wyborczy nr 14 – Zielona Góra Zarejestrowany w dniu 11 kwietnia 1985 roku przez Wydz. VI WUSW Leszno – jako kandydat na TW. W związku ze wstąpieniem kandydata do PZPR, odstąpiono od formalnego pozyskania i dnia 29 sierpnia 1986 r. przerejestrowano do numeru 9839 jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały Kontaktu włączono w roku 1987 do Sprawy Obiektowej nr 6576. Materiały archiwalne nr 3071/I-k.

Bentkowski  Aleksander ur. 14.03.1941 r, poseł PSL, okręg nr 29 – Rzeszów. Zarejestrowany pod numerem 11861 w dniu 29 kwietnia 1977 roku przez Wydz. II KWMO Rzeszów – jako TW pseudonim „ARNOLD„. W sierpniu 1989 r. zdjęty z ewidencji z powodu rezygnacji jednostki, materiały złożono do archiwum w dniu 31 października 1991 r. pod numerem 24248/I. Akta zniszczone, zachował się mikrofilm.

Błaszczeć Józef Stanisław ur. 19.06.1947 r., poseł ZChN, okręg wyborczy nr 9 – Częstochowa. Zarejestrowany pod numerem 2652 w dniu 15 maja 1978 roku, przez Wydz. III-a KWMO Częstochowa – jako TW pseudonim „Józef„. W dniu 21 lipca 1980 r. z powodu odmowy współpracy zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 232/1.

Boni Michał Jan ur. 10.06.1954 r. poseł KLD, okręg nr 7 – Radom. Zarejestrowany pod numerem 54946 w dniu 15 lutego 1988 roku, przez Wydz. III-2 SUSW Warszawa – jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy z SB, przyjął pseudonim „Znak” i dnia 29 listopada 1988 r. zmieniono kategorię na TW. Z powodu braku możliwości operacyjnych współpracę zakończono dnia 5 stycznia 1990 roku. Materiały zniszczono i protokołu brak.

Boral Marek Tadeusz ur. 07.03.1943 r. poseł SLD, okręg nr 9 – Częstochowa. Zarejestrowany pod numerem 2272 w dniu 11 lipca 1975 r., przez Wydz. III KWMO Piotrków Trybunalski – jako TW pseudonim „Klementyna„. Dnia 15 kwietnia 1976 r. zdjęto z ewidencji z powodu rezygnacji jednostki po wstąpieniu figuranta do PZPR. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 72/1.

Brylka Georg Rochus ur. 24.07.1929 r. poseł PKMnN, okręg nr 9 – Częstochowa. Zarejestrowany pod numerem CZ-464 przez Pion II RUSW Lublin – jako TW pseudonim „Feliks” Z powodu odmowy współpracy w dniu 17 listopada 1986 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-3638.

Chrzanowski Wiesław ur. 20.12.1923 r., poseł ZChN, okręg nr 28 – Marian Lublin. Tajny Współpracownik Informacji Wojska Polskiego, materiały złożono do archiwum we wrześniu 1965 roku pod numerem 1610/I. Ponownie zwerbowany i zarejestrowany pod numerem 4976 w dniu 13 marca 1974 r. jako TW przez Wydz. III KWMO Warszawa – pseudonim „Spółdzielca”. Pozyskany w celu rozpracowywania środowiska endecko-akowskiego. 22 czerwca 1976 r. zdjęty z ewidencji z powodu odmowy współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 10503/I. Zarejestrowany pod numerem 74495 w dniu 11 czerwca 1986 r. przez Wydz. IX Dep. I MSW – jako kandydat pod numerem 74495 w dniu 11 czerwca 1986 r. przez Wydz, IX Dep. I MSW – jako kandydat na TW. Dnia 9 października 1989 r. zrezygnowano z pozyskania. Materiały złożono do archiwum pod nr 22911/I – akta zniszczono.

Cimoszewicz Włodzimierz ur. 13.09.1950 r. poseł SLD, okręg nr 25 –  Białystok. Zarejestrowany pod numerem 13613 w dniu 25 września 1980 roku, przez Wydz. II Dep. I MSW – jako KO pseudonim „Carex„. Pozyskany do współpracy 15 września 1980 roku w związku z planowanym wyjazdem na stypendium do Nowego Jorku. Współpracę zerwano w roku 1984 w niejasnych okolicznościach. Podejrzewano figuranta o związki z amerykańskimi służbami specjalnymi. Materiały złożono do archiwum dnia 24 sierpnia 1984 r., pod numerem J-8938.

Cinal Józef ur. 11.10.1936 r. poseł PSL, okręg nr 34 – Bielsko-Biała. Zarejestrowany pod numerem 5739 w dniu 21 stycznia 1982 r. przez Wydz, IV KWMO Bielsko Biała – jako TW pseudonim „Józef Polak„. Z powodu odmowy współpracy, zdjęty z ewidencji 9 lipca 1984 roku. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-3430. Akta zniszczono w 1989 roku, protokołu brak.

Czykwin Eugeniusz ur. 12.09.1949 r., poseł niezależny, okręg nr 25 – Białystok. Zarejestrowany pod numerem 21661 w dniu 23 sierpnia 1977 roku, przez Wydz. IV KWMO Białystok – jako TW pseudonimy „Izydor„, „Wilhelm„. Pozyskany do rozpracowywania ChSS i środowisk prawosławnych w Białymstoku. Dnia 13 września 1989 roku z powodu rezygnacji jednostki zdjęty z ewidencji. Materiały złożone do archiwum pod numerem I-8510.

Fogler Piotr Stanisław ur. 22.12.1953 r., poseł UD, okręg nr 2 – Legionowo. Zarejestrowany pod numerem 15579 w dniu 23 grudnia 1976 r., przez Wydz. IV KWMO Warszawa – jako TW pseudonim „Turysta„. Z braku możliwości wykorzystania zdjęty z ewidencji i dnia 6 marca 1980 r. materiały złożono do archiwum pod numerem 1290/1. Ponownie zwerbowany i w dniu 29 marca 1980 roku zarejestrowany pod numerem 59343 jako TW przez Wydz. IV Dep. V MSW. W dniu 2 kwietnia 1983 r. z powodu odmowy współpracy, materiały złożono do archiwum. Akta nr 17064/1 – zniszczono, daty i protokołu brak.

Gąsiennica-Makowski Andrzej Tadeusz ur. 15.02.1952 r., poseł PChD, okręg nr 32 – Nowy Sącz. Zarejestrowany pod numerem NS-6251 w dniu 26 grudnia 1981 r. przez Wydz. V KWMO Nowy Sącz – jako TW pseudonim „Andrzej II„. Dnia 10 grudnia 1983 r. zdjęty z ewidencji z powodu odmowy kontynuowania współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1762/1.

Jagieliński Roman ur. 02.01.1947 r., poseł PSL, okręg nr 5 – Piotrków Trybunalski. Zarejestrowany pod numerem 5332 w dniu 25 marca 1981 roku przez Wydz. VI WUSW Piotrków Trybunalski – jako TW pseudonim „Ogrodnik”. Pozyskany do Sprawy Obiektowej „Solidarność Wiejska” nr rej. 5310. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołów brak.

Janowski Zbigniew Tadeusz ur. 04.10.1955 r. poseł SLD, okręg nr 27 – Zamość. Zarejestrowany pod numerem 12877 w dniu 13 lutego 1988 r. przez Wydział V WUSW Chełm – jako TW pseudonim: „Janek”. Wykorzystywany do ochrony gospodarki narodowej. W dniu 28 listopada 1988 r. przechodzi na kontakt Wydz. V-2 SUSW w Warszawie i w związku z tym zostaje przerejestrowany do numeru 55956. Materiały czynne zniszczono w 1990 r., protokołu brak.

Jaskiernia Jerzy ur. 21.03.1950 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 29 – Rzeszów. Zarejestrowany pod numerem 37279 w dniu 4 grudnia 1973 r. przez Wydz. XI Dep. 1 MSW – jako KO pseudonim „Prym” vel „Prymus„. Pozyskany do współpracy przed wyjazdem na stypendium do USA. Współpracę zerwano na początku roku 1980. Materiały złożono do archiwum dnia 6 marca 1980 r., pod numerem J-7062. W roku 1981 ponownie zarejestrowany do numeru 13600 – sprawa dotyczy rozpracowywania Konfederacji Polski Niepodległej.

Kamiński Krzysztof ur. 17.03.1957 r. poseł KPN, okręg nr 28 – Lublin. Zarejestrowany pod numerem 23125 w dniu 29 listopada 1984 r. przez Wydz. III WUSW Lublin – jako TW „Matrix”. Pozyskany do Sprawy Obiektowej „Palestra”, nr rej. 27530. Materiały czynne zniszczono w 1989 roku – protokół nr 020/90.

Kwiatkowski Wojciech ur. 06.09.1937 r., poseł „Solidarności Pracy”, okręg nr 16 – Toruń. Zarejestrowany pod numerem 7878 w dniu 15 lipca 1987 r. przez Wydz. V WUSW Włocławek – jako kandydata na TW. Pozyskany do współpracy z SB, przyjął pseudonim „AB”. Jako TW wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej „Jedność” (nr rej. 558 – rozpracowywanie środowisk „Solidarności”). Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

Kielek Eugeniusz ur. 20.10.1940 r., poseł NSZZ”S”, okręg nr 29 – Rzeszów. Zarejestrowany pod numerem 2254 w dniu 19 października 1978 roku przez Wydz. II KWMO Tarnobrzeg – jako TW pseudonim „Onyks”. Z powodu odmowy współpracę przerwano dnia 10 września 1982 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-1713. Akta zniszczono w 1989 r. – protokół 1/89. Ponownie zarejestrowany pod numerem 11447 w dniu 3 maja 1989 roku, przez Wydz. V WUSW Tarnów – jako kandydat na TW. Zdjęty z ewidencji dnia 22 grudnia 1989 r., materiały zniszczono w 1990 r. – protokół nr 21/90.

Lasocki Tadeusz ur. 28.11.1950 r., poseł PChD, okręg nr 24 – Ostrołęka. Zarejestrowany pod numerem 4915 w dniu 15 lipca 1981 r. przez Wydz. VI. WUSW Łomża jako TW, pseudonim „Kamil”. Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, zdjęty z ewidencji w dniu 22 czerwca 1988 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-2500. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

Majewski Jan ur. 03.06.1942 r. poseł PSL, okręg nr 29 – Rzeszów. Pozyskany na TW przez Wydz. IV KWMO Kraków w początku lat siedemdziesiątych. Wyeliminowany ze współpracy, materiały złożono do archiwum w dniu 2 sierpnia 1976 r. pod numerem 41779/1 Zarejestrowany ponownie pod numerem 41678 przez Wydz. V-2 SUSW Warszawa – jako TW „Gucio”. Zdjęty z ewidencji z powodu braku możliwości operacyjnych i dnia 26 sierpnia 1986 r. materiały złożono do archiwum pod numerem 18255/I. Ponownie pozyskany jako TW pseudonim „Jodła” przez pion VI RUSW Opatów (nr rej. TG-3761). Współpracę przerwano w dniu 27 maja 1988 roku. Materiały złożono pod numerem 3969/1.

Majewski Wit Wiktor ur. 21.07.1943 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 2 – Legionowo. Zarejestrowany pod numerem 56953 w dniu 25 sierpnia 1979 roku przez Wydz. I Dep. 1 MSW – jako KO pseudonim „Zev”, „Wito”. Z powodu odmowy współpracę przerwano w dniu 6 marca 1986 r. Materiały złożono do archiwum dnia 19 marca 1986 roku, pod numerem 19352/I. Akta zniszczone w styczniu 1990 r. – protokół brakowania nr 114, pozostał mikrofilm nr 19352/1.

Maksymiuk Janusz Roman ur. 19.01.1947 r. poseł PSL, okręg nr 11 – Wrocław. Zarejestrowany pod numerem 46734 w dniu 15 lipca 1983 r. przez Pion VI RUSW Oleśnica – jako TW pseudonim „Roman”. Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 27 września 1989 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 60430/I.

Manicki Maciej ur. 21.11.1954 r. poseł SLD, okręg nr 20 – Szczecin. Zarejestrowany pod numerem 29061 w dniu 22 maja 1984 r. przez Wydz. V WUSW Szczecin – jako TW pseudonim „Cuma”. Pozyskany w ramach Sprawy Obiektowej „Dok” – dotyczącej rozpoznania wrogiej działalności w środowisku stoczniowców. W drugiej połowie 1989 r. przejęty przez Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Publicznego. Materiały czynne zniszczono w roku 1990, protokołu brak.

Mochnaczewski Piotr ur. 28.10.1965 r., poseł SLD, okręg nr 20 – Szczecin. Zarejestrowany pod numerem 25515 w dniu 27 stycznia 1983 roku, przez wydz. II-1 WUSW Szczecin – jako TW pseudonim „Lech”. Z powodu odmowy kontynuowania współpracy zdjęty z ewidencji. W dniu 16 grudnia 1989 r.. materiały złożono do archiwum pod numerem 50535/I. Akta zniszczono w 1990 roku, protokół nr 4/90.

Moczulski Leszek Robert ur. 7.06.1939 r., poseł KPN, okręg nr 33 – Kraków. Zarejestrowany pod numerem 4750 w dniu 29 sierpnia 1969 r. przez Wydz. III-2 KSMO Warszawa – jako TW pseudonim „Lech”. Pozyskany w celu rozpoznania środowiska dziennikarskiego i opozycyjnego. Z uwagi na nielojalność TW współpracę przerwano i w dniu 9 lipca 1984 r. materiały złożono do archiwum pod numerem 16526/I.

Niesiołowski Konstanty Stefan ur. 4.02.1944 r., poseł ZChN, okręg nr 4 – Łódź. Pozyskany przez Wydz. III KWMO Łódź w roku 1971 jako TW pseudonim „Leopold”. Dnia 26 maja 1979 r. materiały TW przekazano do Dep. I MSW za pismem nr AB-00166/79. Materiały zniszczono, daty i protokołu brak.

Nowacka Irena Maria ur. 8.09.1950 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 6 – Konin Zarejestrowana pod numerem 7044 w dniu 22 kwietnia 1988 r. przez wydz. III WUSW Sieradz – jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały zniszczone – protokół zniszczenia nr 021/90.

Nowak Kazimierz Jan ur. 16.01.1952 r. poseł SLD, okręg nr 16 – Toruń. Zarejestrowany pod numerem 7803 w dniu 27 maja 1987 r. przez Wydz. III WUSW Włocławek – jako kandydat na TW . Dnia 1 lipca 1987 r. pozyskany do współpracy z SB, przyjął pseudonim „Jerzy”. Jako TW wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej „Publicyści”, nr rej. 6655. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

Piechota Jacek Jan ur. 28.04.1959 r., poseł SLD, okręg nr 20 – Szczecin Zarejestrowany pod numerem 28853 w dniu 3 maja 1984 r. przez Wydz. III-1 WUSW Szczecin – jako TW „Robert”. Materiały czynne zniszczono w roku 1989, protokołu brak.

Pilarski Bohdan ur. 24.09.1931 r., poseł PSL „S”, okręg nr 15 – Kalisz. Zarejestrowany pod numerem 6395 w dniu 8 kwietnia 1965 roku jako Kontakt Informacyjny przez Wydz. VIII Dep. I MSW – pseudonim Ravel” vel „Surma”. W roku 1965 współpracy zaprzestano, materiały złożono do archiwum dnia 25 sierpnia 1966 r. pod numerem J-1712.

Reichelt Władysław ur. 1.05.1950 r., poseł KLD, okręg nr 18 – Poznań. Zarejestrowany pod numerem 33437 w roku 1975 przez Wydz. III KWMO Poznań – jako TW „Adam”. Z powodu odmowy kontynuowania współpracy w dniu 29 sierpnia 1986 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 36162/I. Akta zniszczono w roku 1989, protokół nr 68.

Saletra Wojciech Jarosław ur. 26.09.1955 r. poseł SLD, okręg nr 8 – Kielce. Zarejestrowany pod numerem 23813 w dniu 27 czerwca 1984 roku przez Wydz. III WUSW Kielce – jako TW pseudonim „Tadeusz”. Z powodu zmiany miejsca pracy w dniu 29 sierpnia 1989 r. zdjęty z ewidencji. Materiał złożono do archiwum pod numerem 3914/I. ur. 10.05.1952 r., poseł PSL, okręg nr 26 –

Smolarek Ryszard Siedlce, Zarejestrowany pod numerem 3860 w dniu 8 maja 1979 roku przez Wydz. II KWMO Konin – jako TW pseudonim „Monika”. Z powodu zmiany miejsca pracy i zamieszkania, w dniu 18 lipca 1983 r. zdjety z ewidencji. Materiały złożono do archiwum po numerem 1539/I.

Spychalska Ewa Teresa ur. 17.08.1949 r., poseł SLD, okręg nr 34 – Bielsko Biała. Zarejestrowana pod numerem 55153 w dniu 20 czerwca 1988 roku przez Wydz. V-2 SUSW Warszawa – jako TW pseudonim „Czuma”. Materiały czynne zniszczone w roku 1990, protokołu brak.

Staniszewska Grażyna Ewa ur. 02.11.1949, poseł UD, okręg nr 34 – Bielsko Biała Zarejestrowana pod numerem 2762 w dniu 6 kwietnia 1978 roku przez Wydz. III KWMO Bielsko Biała – jako TW pseudonim „Kowalska”. Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 10 stycznia 1979 r. zdjęta z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1-1095.

Stańdo Stanisław Władysław ur. 29.03.1945 r. poseł ZChN, okręg nr 5 – Piotrków Trybunalski. Zarejestrowany pod numerem 6301 w dniu 22 września 1982 r. przez Pion VI RUSW Piotrków Trybunalski – jako TW pseudonim „Kazik”. Z powodu rezygnacji jednostki, w dniu 4 marca 1986 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 1344/1.

Starownik Marian Roman ur. 02.03.1954 r. poseł PSL, okręg nr 28 – Lublin. Zarejestrowany pod numerem 32171 w dniu 10 grudnia 1984 r. przez Wydz. VI WUSW Lublin – jako TW pseudonim „Roman”. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1/19920. Akta zniszczono, nr protokołu 43/90.

Sterkowicz Czesław Józef ur. 20.06.1936 r. poseł SLD, okręg nr 31 – Tarnów. Zarejestrowany pod numerem TA-941 w dniu 2 sierpnia 1976 r. przez Wydz. III WUSW Tarnów – jako Kontakt Operacyjny SB. W sierpniu 1980 r. materiały złożono do archiwum pod numerem 620/I. W roku 1988 akta zostały zniszczone – protokółu zniszczenia brak.

Szafraniec Herbert ur. 20.12.1941 r., poseł KLD, okręg nr 35 – Sosnowiec. Zarejestrowany jako TW przez Wydz. II KW MO Katowice – pseudonim „Grażyna„. Współpracę przerwano w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1-4307. Zarejestrowany pod numerem 5513 w dniu 20 maja 1970 r. przez Wydz. II KW MO Warszawa, jako Lokal Kontaktowy SB. Materiał archiwalny 22321/I. Akta złożone w Katowicach zniszczono w 1985 r., akta w Warszawie zniszczono w 1983 r. nr protokołu 134/83

Szczepaniak Jan ur. 24.11.1936 r., poseł PSL, okręg nr 16 – Toruń. Zarejestrowany pod numerem 5681 w dniu 2 marca 1984 r. przez Wydz. IV WUSW Włocławek – jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy z SB przyjął pseudonim „Marek”, wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej „Solidarność Wiejska”. W maju 1985 r. przekazany na łączność Wydz. VI WUSW we Włocławku. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

Szreder Bogumił Edward ur. 31.07.1956 r. poseł PSL, okręg nr 22 – Gdańsk. Zarejestrowany pod numerem 48203 w dniu 25 maja 1984 r. przez Wydz. III-1 WUSW Gdańsk – jako TW pseudonim „Rolnik„. Z powodu rezygnacji jednostki w dniu 10 lipca 1989 r. zdjęty z ewidencji. Materiały zniszczono, daty i protokołu brak.

Szymańczak Tadeusz ur. 06.04.1952 r., poseł PL, okręg nr 3 – Płock. Zarejestrowany pod numerem 4537 w dniu 28 grudnia 1981 r. przez Wydz. IV WUSW Skierniewice – jako TW pseudonim „Dobrodziej„. Z powodu dekonspiracji, w dniu 16 lutego 1983 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numer 880/1. Akta zniszczono.

Świtka Jan Eugeniusz ur. 23.06.1936 r. poseł SD, okręg nr 29 – Rzeszów. Zarejestrowany pod numerem 934 w dniu 2 września 1961 r. przez Wydz. III KWMO Lublin – jako TW pseudonim „Jasio„. Z powodu odmowy kontynuacji współpracy, w dniu 16 sierpnia 1961 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1-9846.

Tuszyński Zdzisław ur. 15.08.1938 r. poseł SLD, okręg nr 18 – Poznań. Zarejestrowany pod numerem 54351 w dniu 22 września 1987 r. przez Wydz. V SUSW Warszawa – jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały czynne zniszczono w roku 1990 – protokołu brak.

Wesołowski Mariusz Stefan ur. 11.04.1950 r. poseł UD, okręg nr 23 – Olsztyn. Zarejestrowany pod numerem 4/550 w dniu 22 grudnia 1978 r. przez Wydz. PG KWMO Olsztyn – jako TW „Marek”. Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 12 grudnia 1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 17257/Im Akta zniszczono w roku 1989, protokół nr 35/89 – pozostał mikrofilm.

Wierzbicka Danuta ur. 12.06.1930 r. poseł KPN, okręg nr 37 – Gliwice. Zarejestrowana jako Lokal Kontaktowy SB przez Pion V RUSW Gliwice.

Wójcik Tadeusz ur.17.02.1944 r. poseł PL, okręg nr 30 – Przemyśl. Zarejestrowany pod numerem 9768 w dniu 16 września 1987 roku przez Wydz. VI WUSW Krosno – jako TW pseudonim „Stanisław II”. Pozyskany w ramach Sprawy Obiektowej „Wspólnota”, nr rej. 1926. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

Zych Bogumił Zygmunt ur. 22.08.1959 r., poseł SLD, okręg nr 12 – Wałbrzych. Zarejestrowany pod numerem 10982 w dniu 23 czerwca 1987 r. przez Wydz. III WUSW Wałbrzych – jako TW pseudonim „Konrad”. Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 16 listopada 1988 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-6059. Akta zniszczono, protokół nr 85/90

Zylber Jan ur. 14.04.1936 r., poseł PPG, okręg nr 20 – Szczecin. Zarejestrowany pod numerem 58115 w dniu 28 grudnia 1979 r. przez Wydz. IV Dep. II MSW – jako TW „Roman”. Z powodu braku możliwości wykorzystania, w dniu 14 września 1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 18140/I. Akta zniszczono w roku 1990, protokół nr 112/90.

SENAT

Bartodziej Gerhard ur. 20.01.1941 r., senator woj. opolskiego – Mniejszość Niemiecka Zarejestrowany pod numerem 34942 w dniu 24 lutego 1977 roku przez Wydz. III KW MO Katowice – pseudonim „Agata„. Z powodu odmowy dalszej współpracy w roku 1980 zaprzestano kontaktów i dnia 23 października 1980 roku materiały złożono do archiwum, pod numerem I/25285. Zarejestrowany ponownie pod numerem 16333 w dniu 16 kwietnia 1985 roku jako KO przez Wydz. VII Dep. I MSW – pseudonim „Waris”. Współpracę zerwano z powodu rezygnacji jednostki w roku 1990. Materiały złożono do archiwum dnia 19 stycznia 1990 r., pod numerem J-12327.

Findeisen Władysław ur. 28.01.1926 r., senator woj. warszawskiego – UD. Zarejestrowany pod numerem 5928 z dnia 4 czerwca 1960 roku przez Wydz. VII Dep. I MSW – jako Kontakt Informacyjny pseudonim „Vikers„. W związku z wyjazdem do USA zrezygnowano z dalszego kontaktu, w roku 1968 materiały złożono do archiwum pod numerem 8303/I.

Horodecki Krzysztof ur. 1953 r., senator woj. pilskiego, niezrzeszony. Zarejestrowany pod numerem 3569 w dniu 2 października 1980 roku przez Wydz. II KWMO Piła – jako TW pseudonim „Marek„. W dniu 17 października 1984 r. zdjęty z ewidencji z powodu odmowy kontynuowania współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1248/I

Jesionek Jan ur. 05.07.1925 r. senator woj. katowickiego – KPN. Zarejestrowany pod numerem XV-2/362/72 w dniu 3 maja 1972 r. przez Wydz. PG KWMO Katowice – jako TW pseudonim „Skaut„, „Edmund I„, „Podróżny„. Z braku możliwości wykorzystania w dniu 9 lutego 1982 r. zdjęty z ewidencji. Przejęty przez Wydz. III KWMO Katowice jako TW pseudonim „Leon”, w dniu 9 lutego 1982 r. zostaje przerejestrowany do numeru 48362. Z powodu choroby jednostka SB zrezygnowała z dalszego prowadzenia TW i w dniu 3 stycznia 1983 r. materiały złożono do archiwum pod numerem I-8477.

Komorowski Zygmunt Zbigniew 1944 r., senator woj. skierniewickiego – PSL.  Zarejestrowany pod numerem 7409 w dniu 25 stycznia 1988 roku, jako Kontakt Operacyjny SB przez Pion IV RUSW Sochaczew – pseudonim „Konrad„. Materiały zniszczone, protokołu i daty zniszczenia brak.

Kostka Stanisław ur. 1925 r., senator woj. przemyskiego – KPN. Zarejestrowany pod numerem 4102 w dniu 8 grudnia 1969 r. przez Służbę Bezpieczeństwa KPMO Jarosław – jako TW pseudonim „Kos”. W dniu 10 kwietnia 1972 roku, z powodu rezygnacji jednostki, zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1-9348. Materiały zniszczono w roku 1982, protokół nr 56.

Kralczyński Henryk Andrzej ur. 29.07.1943 r., senator woj. bielskiego –  NSZZ „S”. Zarejestrowany pod numerem BB-2765 w dniu 6 kwietnia 1978 roku przez Wydz. III-a KWMO Bielsko Biała – jako TW pseudonim „Terlecki„. W dniu 28 lipca zdjęty z ewidencji z powodu braku możliwości wykorzystania. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-1377. Ponownie zwerbowany na TW przez Wydz. V KWMO w Bielsku Białej i zarejestrowany pod numerem BB-5191 w dniu 19 czerwca 1981 r. Zdjęty z ewidencji Wydz. V z powodu nieszczerości. Materiał złożony do archiwum pod numerem I-2569. ur. 1930 r., senator woj. leszczyńskiego.

Wilkowski Eugeniusz ur. 04.01.1955 r., senator woj. chełmskiego – NSZZ”S”. Zarejestrowany pod numerem 6438 w dniu 21 lutego 1980 roku przez Wydz. III KWMO Chełm – jako TW pseudonim „Wiktor”. Z powodu braku możliwości wykorzystania w dniu 22 listopada 1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I/981. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

Włodyka Mieczysław ur. 1949 r., senator woj. słupskiego – PSL. Zarejestrowany pod numerem 831 w dniu 5 lutego 1980 r. przez Wydz. PG KWMO Słupsk – jako TW pseudonim „Rolnik„. Z powodu braku możliwości wykorzystania w dniu 31 maja 1989 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem Im/6265.

Zamoyski Tomasz Jan ur. 1912 r., senator woj. zamojskiego – ZChN. Zarejestrowany pod numerem 9470 w roku 1969 przez Wydz. V Dep. II MSW – jako TW pseudonim „Hrabia”. Materiały złożone do archiwum pod numerem 8952/I. Zarejestrowany ponownie jako TW pod numerem 15057 w dniu 5 kwietnia 1976 r. przez Wydz. II SUSW Warszawa. Wyeliminowany z powodu odejścia na emeryturę. W dniu 15 września 1979 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożone do archiwum pod numerem 12604/I.

Żak Józef Stanisław ur. 1938 r., senator woj. kieleckiego – UD. Zarejestrowany pod numerem 4070 w dniu 18 października 1965 r. przez Wydz. II KWMO Kielce – jako TW pseudonim „Piotr”. Z powodu rezygnacji jednostki w dniu 22 maja 1970 r. współpracę zawieszono. Materiały złożono do archiwum pod numerem 29204/I. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

Objaśnienie pojęć występujących na „liście”:

Tajny współpracownik (TW) – najwyższa kategoria, całkowicie świadoma, współpracy z SB.

Kontakt Operacyjny (KO) – niższa od TW kategoria współpracownika tajnych służb PRL. Była to współpraca nie zawsze świadoma.

Lokal kontaktowy (LK) – lokal konspiracyjny SB do spotkań z agenturą.

Sprawa obiektowa – sprawa operacyjna zakładana przy rozpracowywaniu określonych organizacji lub środowisk (czyli obiektów).

PG – pion gospodarczy MO.

Figurant – osoba występująca w sprawie prowadzonej przez SB albo osoba, którą zainteresowało się SB.

Źródło: Gazeta Polska nr 22 (44) z dnia 2 czerwca 1994 roku

Reklama
%d blogerów lubi to: